Povećanje učinkovitosti proizvodnih poduzeća udruživanjem u klaster

Kos, Dejan (2009) Povećanje učinkovitosti proizvodnih poduzeća udruživanjem u klaster. = Scientific master's thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Štefanić, Nedeljko.

[img]
Preview
Text
22_07_2010_magistarski_rad_KOS.pdf - Published Version Jezik dokumenta:Croatian

Download (13MB) | Preview

Abstract (Croatian)

Zbog globalizacijskih procesa, sve otvorenije i povezanije svjetske ekonomije, konkurentnost je postala imperativ opstanka razvoja svih zemalja svijeta. Klasteri su prepoznati kao ključni činitelji podizanja konkurentnosti pojedinih proizvođača, lokalnih zajednica, te cjelokupnog nacionalnog gospodarstva. Konkurentnost pojedinih, posebice malih poduzetnika i tvrtki biti će veća ukoliko umjesto izoliranih industrija postoje udruženja, mreže i klasteri koji obuhvaćaju sposobne lokalne dobavljače, proizvođače, znanstvene institucije i vladine organizacije u pojedinim regijama. Poduzetništvo u malim, srednjim i velikim poduzećima predstavlja generator razvoja i zapošljavanja u svim nacionalnim ekonomijama suvremenog svijeta. Međutim, ekonomski status poduzeća u današnjim uvjetima procesa globalizacije postaje sve složeniji, konkurencija je sve veća, a potrošači sve zahtjevniji. U cilju opstanka na tržištu i jačanja gospodarskog značenja potrebito je povećati učinkovitost poduzeća, podići razinu tehničko – tehnološke opremljenosti, kadrovske stručnosti, menadžerske sposobnosti. Proces klasterizacije predstavlja dobar put za povećanje učinkovitosti hrvatskih malih i srednjih poduzeća. Klaster se definira kao koncentracija međusobno povezanih tvrtki, specijaliziranih dobavljača i pružatelja usluga, tvrtki iz srodnih djelatnosti, institucija (fakulteta, agencija, trgovačkih udruženja) koja na području djelatnosti međusobno surađuju i konkuriraju, te omogućuje tvrtkama da postanu učinkovitije i inovativnije, nego što mogu biti kada posluju samostalno. Sve više se unutar zemalja članica EU javljaju politike klastera. Europska komisija posebnu pažnju polaže podrškama razvoja klastera. Potpomaganje razvoja klastera omogućuje povećanje konkurentnosti i inovacija, a članice klastera su bolje pripremljene za suočavanje s pritiscima međunarodne konkurencije, zahvaljujući procesu zajedničkog učenja i suparništva koje pospješuje brzinu procesa i inovaciju proizvoda. Upravljanje klasterima treba stvoriti kritičnu masu informacija, znanja, vještina i tehnologije kako bi se omogućilo tvrtkama da sagledaju nove organizacijske modele i njihove poslovne mogućnosti. Neprekidno treba povećavati produktivnost kroz zajedničko komuniciranje i informacijske veze, povećavati inovativnost kroz zajednička istraživanja i razvoj, povećavati otvorenost kako bi se omogućilo novim članovima klastera da donesu novo znanje, resurse, tehnologiju i iskustvo. U radu je predstavljen klaster prometnih sredstava. Prvi dio bazira se na teoretskim osnovama klastera kao i pojašnjenju značenja klastera za poslovne subjekte. U drugom dijelu sprovedena je analiza postojećih gospodarskih prilika i utjecajnih faktora važnih za klastere. Definirana je organizacijska struktura kao i formiranje klastera temeljenog na postojećim tvrtkama unutar Hrvatske iz proizvodnje željezničkih vozila. Dani su primjeri uspješnih europskih klastera, čije se djelatnosti dotiću s proizvodnjom prometnih sredstava, te konkurentski proizvođači istih. U radu se nalazi i analiza isplativosti osnivanja klastera, te svi efekti koji bi se postigli njegovim osnivanjem. bog globalizacijskih procesa, sve otvorenije i povezanije svjetske ekonomije, konkurentnost i otvorenost kako bi se omogućilo novim članovima klastera da donesu novo znanje, resurse, tehnologiju i iskustvo. U radu je predstavljen klaster prometnih sredstava. Prvi dio bazira se na teoretskim osnovama klastera kao i pojašnjenju značenja klastera za poslovne subjekte. U drugom dijelu sprovedena je analiza postojećih gospodarskih prilika i utjecajnih faktora važnih za klastere. Definirana je organizacijska struktura kao i formiranje klastera temeljenog na postojećim tvrtkama unutar Hrvatske iz proizvodnje željezničkih vozila. Dani su primjeri uspješnih europskih klastera, čije se djelatnosti dotiču s proizvodnjom prometnih sredstava, te konkurentski proizvođači istih. U radu se nalazi i analiza isplativosti osnivanja klastera, te svi efekti koji bi se postigli njegovim osnivanjem.

Abstract

Due to globalization processes and more open and connected world economy, competitiveness has become an imperative for the survival of development of all of the countries in the world. Clusters have been identified as key factors for raising the competitiveness of individual producers, local communities, and the entire national economy. Competitiveness of certain, particularly smaller businesses and companies will be greater if, instead of isolated industries, there exist associations, networks and clusters, which include capable local suppliers, producers, scientific institutions and government organizations in different regions. Entrepreneurship in small, medium and large companies represents a generator of development and employment in all the national economies of the modern world. However, the economic status of companies in today's environment of globalization is becoming ever more complex, competition is greater, and consumers are more demanding. In order to survive on the market and strengthen economic significance, it is necessary to increase efficiency of the companies, increase the level of technical - technological equipment, personnel expertise, and management skills. The process of clusterization represents a good way to increase the efficiency of the Croatian small and medium companies. A cluster is defined as the concentration of interrelated companies, specialized suppliers and service providers, firms in related activities, institutions (faculties, agencies, trade associations) which cooperate among each other and compete in the area of activities, as well as enabling companies to become more efficient and innovative, as opposed to when operating independently. The cluster policies are ever more present in the EU Member States. The European Commission places special attention to the support of cluster development. Supporting clusters development allows for an increase of competitiveness and innovation, and cluster members are better prepared to cope with the pressures of international competition, thanks to the process of joint learning and rivalry that enhances the speed of the process and product innovation. Managing clusters is intended to create a critical mass of information, knowledge, skills and technologies in order to enable companies to consider new organizational models and their business opportunities. It is necessary to continuously increase productivity through joint communication and information links, to increase innovation through joint research and development, to increase openness in order to allow new members of a cluster to bring new knowledge, resources, technology and experience. The Cluster of transportation modes was presented in this thesis. The first part focuses on the theoretical basis of a cluster as well as it offers an explanation of the relevance of clusters for businesses entities. The second part offers an analysis of the existing economic opportunities and the significant factors important for clusters. The thesis defines an organizational structure and the formation of clusters based on the existing companies in Croatia which engage in the production of railway vehicles. It introduces examples of successful European clusters the activities of which are linked to the production of transport modes, as well as their competitors. This thesis also includes an analysis of the feasibility of establishing clusters, and of all of the effects that could be reached by such establishment.

Item Type: Thesis (Scientific master's thesis)
Uncontrolled Keywords: klaster; gospodarski rast; učinkovitost; globalna konkurentnost
Keywords (Croatian): cluster; economic growth; efficiency; global competitiveness
Divisions: 700 Department of Industrial Engineering > 720 Chair of Production Control
Date Deposited: 22 Sep 2014 18:00
Last Modified: 16 Oct 2015 13:13
URI: http://repozitorij.fsb.hr/id/eprint/1080

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year

Nema podataka za dohvacanje citata