Istraživanje čimbenika učinkovitosti proizvodnih sustava simulacijskim modelima

Marić, Željko (1997) Istraživanje čimbenika učinkovitosti proizvodnih sustava simulacijskim modelima. = Research of productivity factors of the production systems by application of simulation models. Scientific master's thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Šakić, Nikola.

Full text not available from this repository.

Abstract (Croatian)

U ovome radu prikazan je postupak primjene simulacijskih modela kod rješavanja problema unapređenja proizvodnosti jednog realnog proizvodnog sustava. Rad odabranog proizvodnog sustava je praćen tijekom perioda od dvije godine (lipanj 1994/lipanj 1996). Prikupljen je veliki broj podataka o vremenima izrade za različite grupe strojeva, na temelju čega su dobiveni točni pokazatelji učinkovitosti svih strukturnih elemenata sustava. Statističkom obradom prikupljenih podataka utvrđeni su zakoni razdiobe koji najpribližnije opisuju ponašanje pojedinačnih elemenata sustava. Zakoni razdioba su iskorišteni za postavljanje cjelovitog simulacijskog modela sustava. Konačni simulacijski model je izveden u jednom komercijalnom simulacijskom programskom paketu. Simulacija procesa proizvodnje je izvedena za različita stanja sustava, i za odabrane utjecajne čimbenike, prema planu potpunih faktorskih ispitivanja. Na temelju rezultata simulacijskih ispitivanja predloženo je uvođenje izmjena u postojeći proizvodni sustav, te je izvršena usporedba pokazatelja proizvodnosti za početno stanje sustava i stanje nakon uvođenja predloženih izmjena. U zaključku rada analizirane su mogućnosti nastavka započetih istraživanja te je predložen način daljnjeg unapređenja promatranog sustava. Primjer optimizacije proizvodnog sustava putem unapređenja proizvodnosti, koji je prikazan u ovome radu, samo je jedan od mogućih načina uporabe simulacijskih modela. U tom smislu, u zaključku rada se ukazuje na velike mogućnosti primjene ovakvih modela u rješavanju različitih problema složenih tehničkih sustava.

Abstract

This paper gives the procedure for application of simulation models in the process of solving of the problem of productivity increase in one real production system. Work of a selected production system has been traced for period of 2 years (June 1994 till June 1996), and large number of data regarding technological times for different groups of machines has been collected, which has become the base for obtaining of accurate parameters of productivity for all the structural elements of the model. Statistical analysis of collected data has been conducted and the laws of distribution have been established to achieve the closest possible description of behaviour of the single elements of the system. Distribution laws has been used to establish the overall simulation model of the system. The final simulation model has been provided in one commercial simulation program package. Simulation of production process was conducted for different states of system, and the chosen relevant factors of influence have been examined in compliance with the chosen design of experiment. Based on results of simulation experiment, some changes in existing production system have been proposed, and comparison of production parameters for initial state of the system and the state after implementation of proposed measures has been carried out. In conclusion, possibilities of further investigation have been evaluated and the way of further improvement of the selected system has been proposed. The given example of production system optimisation through improvement of productivity parameters presented in this paper is only one of potential methods for application of simulation models. In this respect, the conclusion of this paper points out large possibilities in application of such models in solving of different problems of complex technical system.

Item Type: Thesis (Scientific master's thesis)
Uncontrolled Keywords: računalna simulacija; simulacija proizvodnje; pojedinačna proizvodnja; diskretna simulacija
Divisions: 700 Department of Industrial Engineering
Date Deposited: 22 Sep 2014 18:00
Last Modified: 16 Oct 2015 13:20
URI: http://repozitorij.fsb.hr/id/eprint/111

Actions (login required)

View Item View Item

Nema podataka za dohvacanje citata