Određivanje otpora valova trotrupnog površinskog broda

Degiuli, Nastia (1997) Određivanje otpora valova trotrupnog površinskog broda. = Scientific master's thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Virag, Zdravko.

Full text not available from this repository.

Abstract (Croatian)

U radu je razvijena matrična metoda za eksperimentalno određivanje otpora reljefa slobodne površine na temelju mjerenja profila valova u uzdužnim ravninama iza brodskog modela u bazenu, za slučajeve simetričnog i nesimetričnog smještaja modela u odnosu na bazen. Hidrodinamički model je temeljen na konceptu idealnog nestlačivog fluida s linearnim kinematičko-dinamičkim uvjetom na slobodnoj površini. Izvedeni su izrazi za izračunavanje visina valova i teorijskog koeficijenta otpora valova temeljenog na Michellovoj teoriji. Proveden je niz numeričkih eksperimenata s matričnom metodom za općeniti smještaj brodskog modela u bazenu (nesimetrična slika valova), to je to metoda uspoređena s metodom koja pretpostavlja simetričnu sliku valova. Izvršena je analiza utjecaja slučajnih i sistematskih pogrešaka na rezultate. Dani su kriteriji za izbor položaja mjernih ravnina i izvršena je analiza potrebne duljine snimka u zavisnosti od broja mjernih ravnina i položaja trupa u bazenu. Za katamaran i trimaran s Wigleyevom formom trupova je izvršena teorijska analiza utjecaja međusobnih položaja trupova. Optimalni položaji trupova su dobiveni minimiziranjem otpora valova na temelju linearne superpozicije amplitudnih funkcija komponentnih trupova. To omogućuje vrlo brzo prekrivanje širokog područja značajki brodskog trupa i, u preliminarnoj fazi projektiranja, određivanje projektne brzine i razmaka trupova koji ce dovesti do povoljne interferencije valova. Rezultati dobiveni primjenom matrične metode na jednotrupne i višetrupne brodove s Wigleyevom formom ukazuju na njenu primjenljivost i za višetrupne brodove. Kod višetrupnih brodova treba obratiti pozornost na sadržaj energije visokofrekventnih modova spektra slobodnog sustava valova koji mote biti značajan u odnosu na energiju ukupnog spektra.

Abstract

In this work a matrix method for experimental determination of the wave pattern resistance has been developed. The method is based on wave profile measurements in longitudinal cuts behind the ship model which has been placed symmetrically and asymmetrically in a tank. The hydrodynamic model is based on a concept of an ideal incompressible fluid with the linear kinematic-dynamic condition on the free surface. The expressions for the wave heights calculation and the theoretical wave resistance coefficient calculation based on Michell's theory have been developed. A series of numerical experiments with the matrix method for the generally placed ship model in a tank ( the asymmetrical wave pattern) have been undertaken, and that method has been compared with the method which assumes the symmetrical wave pattern. The influence of precision errors and bias on results has been determined. The criteria for the selection of measurement cuts have been given and the analysis of necessary record length as a function of a measurement cut number and a ship hull position in a tank has been undertaken. A theoretical analysis of the mutual influence of hull positions has been performed for the catamaran and trimaran with the Wigley hull form. Optimum positions of component hulls are obtained by the minimization of the wave resistance based on the linear superposition of amplitude functions for the main hull and outriggers. It provides a useful design tool at the preliminary design stage for screening suitable combinations of hull parametars and selecting of design speed and hull spacing which would offer beneficial wave drag resistance. The results obtained from the matrix method application on monohull and multihull ships have pointed out its applicability for multihull ships. However, it must be noted that for multihull ships the energy content of high frequency modes of free wave spectrum may be significant compared to a total spectrum energy.

Item Type: Thesis (Scientific master's thesis)
Uncontrolled Keywords: eksperimentalno određivanje otpora valova; matrična metoda; višetrupni brodovi
Divisions: 500 Department of Energy, Power Engineering and Environment > 520 Chair of Fluid Mechanics
Date Deposited: 22 Sep 2014 18:00
Last Modified: 16 Oct 2015 13:20
URI: http://repozitorij.fsb.hr/id/eprint/117

Actions (login required)

View Item View Item

Nema podataka za dohvacanje citata