Objektno orijentirani pristup modeliranju procesa konstruiranja

Pavković, Neven (2000) Objektno orijentirani pristup modeliranju procesa konstruiranja. = Object-oriented approach to design process modelling. Doctoral thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Marjanović, Dorian.

[img]
Preview
Text
07_04_2006_Pavkovic_doktorat.pdf - Published Version Jezik dokumenta:Croatian

Download (6MB) | Preview

Abstract (Croatian)

Tema ove disertacije razvoj je osnovne strukture objektno orijentiranog modela procesa konstruiranja. Predložena struktura trebala bi se upotrijebiti kao sustav "otvorene kutije s alatima". Pri tome je sustav koncipiran tako da njegova primjena ne ovisi o vrsti konstrukcije, niti je vezana za određenu fazu procesa konstruiranja. U takvom pristupu, svaki pojam, relacija i druge "realne stvari" iz domene procesa konstruiranja pokušale su se modelirati kao objekti. Pretpostavljeno je da objektno orijentirana metodologija nudi pogodnije i fleksibilnije nadine modeliranja programskih sustava od drugih raspoloživih tehnika. Proces konstruiranja promatran je kao niz transformacija od inicijalnog stanja skupa podataka, ograničenja i ciljeva do konačnog stanja koje predstavlja potpuni opis proizvoda koji se konstruira. Takve transformacije obavljaju pojedine osobe iii timovi, te izdvojeni iii integrirani programski alati. Glavni rezultat istraživanja u ovom radu je prijedlog i definicija skupa osnovnih entiteta konceptualnog modela procesa konstruiranja. Osnovni strukturalni entiteti definirani su kao: konstrukcijski parametar, objekt prikaza proizvoda, objekt prikaza strukture proizvoda, sučelje programskog alata, akcija, konstruktor (kao aktivni djelatnik procesa), te konstrukcijski zadatak. \Navedeni entiteti preslikani su u osnovne klase objektno orijentiranog računalnog modela procesa konstruiranja. Kao središnja tema istraživanja, analizirana je kompleksna mreža relacija između entiteta predloženog modela procesa konstruiranja. Pokazalo se da je takvu mrežu relacija moguće efikasno modelirati (i njome manipulirati) u okruženju objektne baze podataka. Model procesa konstruiranja građen je ""bottom up"" pristupom - osnovni strukturalni entiteti i mreža relacija koriste se kao gradbeni elementi složenih entiteta koji modeliraju tijek i kontrolu odvijanja procesa konstruiranja. Proces konstruiranja prikazan je planom - skupom čvorova i njihovih veza u usmjerenom grafu. Veze između čvorova prikazuju tokove podataka i/ili unaprijed planirane redoslijede izvršavanja čvorova. Analizirane su moguće topologije prikaza plana, te procesi kreiranja i izvođenja plana, uz naznake mogućnosti implementacije tzv. "dinamičkog planiranja" - mijenjanja plana u tijeku njegova izvođenja. čvor plana konstruiranja modelira jednu etapu procesa konstruiranja koja uključuje provjeru preduvjeta, listu akcija, provjeru postuvjeta, te odlučivanje o daljnjem tijeku procesa. Preduvjeti i postuvjeti sadrže skupove ograničenja i pravila u kojima se referenciraju parametri konstrukcije i atributi svih klasa objekata predloženog modela. Struktura predloženog modela dokumentirana je u UML jeziku, korištenjem programskog paketa "Rational Rose 2000". Primjer implementacije modela realiziran je u "POET" objektnoj bazi.

Abstract

The subject of this thesis is the development of the object-oriented design process model framework. The proposed framework should be used as an open toolbox, independently of the design task class and the design process phase. In such an approach, every occurrence, relation and other real-world 'things' from the domain of the design process are attempted to be modelled as objects. It is assumed that the object-oriented methodologies can provide more appropriate and flexible ways of software system modelling than the other techniques. The design process is here viewed as a sequence of transitions from an initial state of data, constraints and goals to a final state: a complete description of the mechanical artefact being designed. These transitions are allocated to individual participants or teams, and individual or integrated computational tools or models. The main results of this research are identification and description of the basic structural, relational and behavioural entities of the design process model. The proposed model is built upon following basic structural entities: design parameter, product description object (any type of document), product structure object (part), interface to external software tool, action, designer (as an ""actor"" in the process) and the design task. These entities are modelled as the basic classes of the object-oriented design process model. The complex network of relations between design process model entities is analysed as a central issue of the presented research. It turned out that a very large and complex object network could be efficiently modelled and managed in an object database environment. Thus, a design process model is built using a ""bottom up"" approach in which the basic structural entities and the network of relations are used as a building blocks for more complex entities which model and control the design process flow. A design process is represented with design plan - a collection of nodes and their connections in a directed graph. The connections between nodes represent the information flow and/or the preplanned execution paths. Possible design plan topologies, the plan generation and exploitation issues are discussed, as well as the possibilities of implementing dynamic changes while the plan is being executed. A design plan node models one step of the design process, including: checking of preconditions, list of actions, checking the postconditions and deciding about the next step. Preconditions and postconditions include sets of constraints and rules. Constraints and rules include references to design parameters and attributes of all classes of objects that constitute the design process model. The structure of the proposed model is documented in the UML language, using "Rational Rose 2000" software tool. An example of ""real world" implementation is realised in POET object database.

Item Type: Thesis (Doctoral thesis)
Uncontrolled Keywords: inženjersko konstruiranje; teorija konstruiranja; proces konstruiranja; konstruiranje pomoću računala; modeliranje procesa konstruiranja; objektno orijentirano modeliranje; UML; objektne baze podataka; planiranje; prikazivanje procesa
Keywords (Croatian): engineering design; design theory; design process; computer-based design support; design process; design process modelling; object-oriented technology; UML; object databases; planning; process representations
Divisions: 100 Department of Design > 110 Chair of Design
Date Deposited: 22 Sep 2014 18:00
Last Modified: 16 Oct 2015 13:19
URI: http://repozitorij.fsb.hr/id/eprint/142

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year

Nema podataka za dohvacanje citata