Istraživanje dinamike nesimetričnih višečlanih mehaničkih sustava

Šikanić, Aco (2000) Istraživanje dinamike nesimetričnih višečlanih mehaničkih sustava. = Dynamic analysis of nonsymmetrical multibody mechanical system. Doctoral thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Muftić, Osman.

Full text not available from this repository.

Abstract (Croatian)

U ovom radu je opisan jedan od mogućih nadina rješavanja dinamičkog utjecaja u nesimetričnih višečlanih mehaničkih sustava tijekom složenog prostornog gibanja. U mehaničkim višečlanim sustavima koji u svojem početnom položaju imaju jednu ravninu simetrije, simetrični su pokreti podsustava oni koji imaju slične geometrijske a time i kinematičke i dinamičke karakteristike u odnosu na to ravninu simetrije. U prostornom se gibanju dinamičkih sustava, mijenja simetrična raspodjela masa s obzirom na glavnu ravninu simetrije. U dosadašnjem rješavanju ovakva složena prostorna gibanja rješavala su se pojednostavljeno kao ravninska gibanja u glavnoj ravnini simetrije. Stvarna situacija je drugačija, odnosno dlanovi otvorenih kinematičkih lanaca koji sačinjavaju takav sustav, imaju odgovarajuća prostorna gibanja kako translacijskog, tako i rotacijskog tipa. Ovo je bio razlog da se provedu istraživanja o mogućem utjecaju stvarnih promjena u odnosu na one u ravninskom obliku opisivanja gibanja. Zbog složenosti sustava diferencijalnih jednadžbi, postavljenih metodama dinamičke analize prostornog gibanja i nemogućnosti određivanja početnih i rubnih uvjeta za njihovo rješavanje, u radu je prikazana metoda eliminiranja pojedinih jednadžbi primjenom rezultata mjerenja na "zamrznutim" slikama gibanja. Kao primjer prostornog gibanja višečlanog mehaničkog sustava prikazan je dvostruki salto gimnastičara. U radu su korištene suvremene znanstvene metode i sustavni pristup, počevši od matematičke interpretacije problema, uzorka ispitanika za izvođenje pokusa, definiranje biomehaničkog modela, snimanja, registracije, mjerenja, izračunavanja dinamičkih momenata tromosti, to prikazivanja prostornih gibanja.

Abstract

One of the possible ways of solving the problem of dynamic influence in asymmetric multiple mechanical systems during complex spatial movements is described. In mechanical multiple systems which in their initial position have one plane of symmetry, symmetric movements of subsystems are those that have similar geometric, and thus also kinematic and dynamic characteristics in relation to that plane of symmetry. In the spatial movements of dynamic systems, the symmetric distribution of masses changes in relation to the main plane of symmetry. So far such complex spatial movements have been considered in a simplified way as planar movements in the main symmetry plane. However, the actual situation is different. Namely, the segments of open kinematic chains that make such a system have adequate spatial movements of translational as well as of rotational type. That was the reason for carrying out research on the possible influence of the real changes in relation to those in the case of planar description of movements. Due to the complexity of the system of differential equations, set by applying the methods of dynamic analysis of spatial movements, and impossibility of determining the initial and boundary conditions for their solving, in this work presented is the method of elimination of particular equations by applying the results of measurements to the "frozen" images of movements. A double somersault performed by a gymnast is taken as an example of the spatial movements of a multiple mechanical system. Modern scientific methods and a systematic approach are used in this work. They include the mathematical interpretation of the problem, sample of examinees for performing experiments, definition of biomechanical model, filming, recordings, measurements, calculation of dynamic moments of inertia, and presentation of spatial movements.

Item Type: Thesis (Doctoral thesis)
Uncontrolled Keywords: dinamika; nesimetrični višečlani mehanički sustav; prostorno gibanje; biomehanički model; snimanje; dvostruki salto
Keywords (Croatian): dynamics; asymmetric multiple mechanical system; spatial movement; biomechanical model; filming; double somersault
Divisions: 200 Department of Engineering Mechanics
Date Deposited: 22 Sep 2014 18:00
Last Modified: 16 Oct 2015 13:19
URI: http://repozitorij.fsb.hr/id/eprint/145

Actions (login required)

View Item View Item

Nema podataka za dohvacanje citata