Analiza i oblikovanje skladišnog sustava

Đukić, Goran (2000) Analiza i oblikovanje skladišnog sustava. = The analysis and design of warehouse system. Scientific master's thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Oluić, Čedomir.

[img]
Preview
Text
07_04_2006_Djukic_Magistarski.pdf - Published Version Jezik dokumenta:Croatian

Download (1MB) | Preview

Abstract (Croatian)

U radu se polazi od spoznaje da su u proteklih 5 do 10 godina proizvodna poduzeća pod stalnim pritiskom poboljšavanja konkurentnosti. Većina proizvodnih poduzeća dio su lanca aktivnosti namijenjenog transformaciji sirovina u konačni proizvod za krajnjeg korisnika. Globalizacija tržišta, novi zahtjevi kupaca, pojačana konkurencija, tehnološka dostignuća, zahtjevi za očuvanjem okoliša, porivi su poduzećima da analiziraju i usavršavaju svoju poziciju u tom lancu, ali promatrano u kontekstu tog velikog lanca. U tom ozračju logistika se prepoznaje kao jedno od važnih sredstava za postizanje istog, sto navode brojni primjeri iz literature i prakse. Efikasan logistički sustav nužan je preduvjet bržeg i pouzdanijeg logističkog lanca s optimalnim troškovima. Skladišni sustavi (skladišta) su važan, ali cesto u praksi zanemaren faktor u logističkom lancu. Uspješno oblikovanje skladišta nužan je uvjet uspješnosti procesa optimizacije cijelog logističkog lanca. Svako je skladište dio jednog većeg logističkog lanca, te ga je potrebno promatrati i holističkim pristupom. Isto tako, svako se skladište sastoji od određenih područja i funkcija. Promatranje pojedinih područja odnosno funkcija skladišta zasebno dovodi do suboptimalizacije, te ih je potrebno sustavno povezati, s ciljem postizanja većeg stupnja optimalizacije. Jedan od putova je izgradnja cjelovitog modela oblikovanja skladišnog sustava, povezivanjem postojećih modela i metoda. U radu je napravljen sustavni pregled i analiza postojećih modela, metoda i empirijskih saznanja u oblikovanju skladišta, te stanja i trendova u skladišnom menadžmentu. Analizirani su modeli i metode oblikovanja skladišne zone, modeli i metode oblikovanja zone komisioniranja, te modeli i metode određivanja radnih ciklusa u skladištu, a težište je na istraživanju njihovih ograničenja i međuzavisnosti, kao i implementacije empiričkih saznanja u takve modele i metode. Razmatrana je mogućnosti njihovog povezivanja u složenije modele, u skladu s postavljenom hipotezom i ciljem magistarskog rada. Medu rezultatima jedan od važnijih je definiranje jednog analitičkog modela oblikovanja skladišne zone, razrađenog do razine praktične primjene, uk1jucujuci računalni program. Također se u pregledu stanja i trendova skladišnog menadžmenta naglašava važnost računalnog sustava za kontrolu i upravljanje suvremenih skladišnih sustava, WMS-a, uz opis utjecaja performansi takvih sustava na proces oblikovanja, i obrnuto. Kako je zbog složenosti skladišnog sustava i procesa pri oblikovanju skladišta poželjno koristiti simulaciju, dan je sažet osvrt na simulaciju i njen položaj u procesu oblikovanja skladišta. Postignuti rezultati u ovom radu samo su dio puta ka konačnom cilju, te su u zaključku dani neki smjerovi daljnjeg istraživanja: u izgradnji cjelovitog modela skladišnog sustava, ugradnji analitičkih (optimizirajućih) modela u specijalizirane simulacijske pakete i primjena elemenata umjetne inteligencije u procesu oblikovanja skladišta.

Abstract

This work is based on an awareness of the fact that in the past 5 or 10 years industrial organizations have been under a constant pressure to improve competitiveness. Most ardustrial organizations are a part of a chain of activities that are designed to transform raw material into final products for consumers. Market globalization, new customer requirements, strong competition, technological developments and environmental protection force organizations to analyse and improve their position in that chain, with respect to the context of the whole chain. In view of this goal, logistics is seen as one of the important means of achieving it, highlighted by numerous examples, from both literature and practice. An efficient logistic system is a necessary prerequisite for a faster and more reliable logistic chain with optimal cost. Warehouse systems (warehouses) are an important, but in practice often neglected, factor in the logistic chain. Successful warehouse design is a necessary condition for the efficiency of the entire logistic chain optimization process. On the one hand, each warehouse is a part of a linger logistic chain and requires a holistic approach. On the other, each warehouse consists of particular areas and functions, so focusing on them separately leads to suboptimization. To achieve the goal of a higher level of optimization, it is necessary to systematically link those areas and functions. Development of overall warehouse design model, by integration of existing models and methods, is one of possible ways. This work presents a systematic review and analysis of existing models, methods and empirical knowledge of warehouse design, together with a review of states and trends in warehouse management. Models and methods of storage area design, models and methods of order-picking area design and models and methods for determination of working cycles in warehouse were analyzed. Focus of the research was on their restrictions, mutual interactions and implementation of empirical knowledge into those models and methods. Their combining wto more complex models was considered, according to the defined hypothesis and goal of this work. Among the obtained results, a more important one is defining an analytical model for storage area design, worked out to the level of practical use, including a computer program. The importance of computer systems for control and management in modern warehouses (WMS) is emphasized in the review of states and trends of warehouse management. A description of the influence of the system's performance on the design process, and vice versa, is also presented. As it is recommended to use simulation in warehouse design due to the complexity of the warehouse system and warehouse process, a short review of simulation and its role in the warehouse design is also given. The results obtained in this work are only a step to achieving the ultimate goal. Directions, for further research, such us: development of overall warehouse design model, building analytical I optimizing) models into specialized simulation packages and using AI elements in warehouse design process, are given in the conclusion.

Item Type: Thesis (Scientific master's thesis)
Uncontrolled Keywords: oblikovanje skladišnih sustava; logistički lanci; logistika; skladišni sustav; skladište; odlučivanje u skladišnom menadžmentu; modeli oblikovanja skladišta
Keywords (Croatian): warehouse design; logistic chains; logistics; warehouse system; warehouse; decision-making
Divisions: 700 Department of Industrial Engineering > 710 Chair of Production Design
Date Deposited: 22 Sep 2014 18:00
Last Modified: 16 Oct 2015 13:19
URI: http://repozitorij.fsb.hr/id/eprint/151

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year

Nema podataka za dohvacanje citata