Održavanje prema stanju metodama multivariatne analize

Bosnar, Roland (2001) Održavanje prema stanju metodama multivariatne analize. = Condition based maintenance using multivariate analysis methods. Scientific master's thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Šakić, Nikola.

Full text not available from this repository.

Abstract (Croatian)

Istraživanja povezanosti medu pojavama u osnovi su znanstveno-istraživačkog rada. Medu promatranim i izmjerenim varijablama mogu postojati relativno visoki koeficijenti korelacije, tada sve varijable opisuju promatranu pojavu na sličan način i međusobno se naizmjenično određuju. Također mote biti da se jedna treća veličina, koju se ne može direktno mjeriti, zrcali u njima. To je upravo ono od čega polazi faktorska analiza: da su promatrana pojava i mjerljive promatrane veličine (varijable) samo jedan od oblika pojave jedne veličine koja stoji u pozadini i koja nije direktno mjerljiva. Ta pretpostavka je u mnogo slučajeva realistična. Tada se želi doznati da li se iz izmjerenih varijabli može izolirati jedna veličina, tzv. faktor koji može objasniti međusobne zavisnosti i koji je matematička veličina kao i izmjerene varijable. U novije vrijeme faktorska analiza nalazi svoju primjenu i u tehničkim znanostima, zajedno s ostalim multivariatnim metodama analize podataka. S druge strane, funkcija održavanja je u današnjim uvjetima poslovanja nedjeljiv i značajan dio poslovnog i proizvodnog procesa. \Njezin značaj u suvremenoj proizvodnji je takav da se bez primjene modernih tehnologija održavanja ne može ni zamisliti ekonomski opravdano i učinkovito poslovanje. Može se reći da je održavanje jedna od proizvodnih funkcija i predstavlja skup svih aktivnosti koje se poduzimaju da bi se određena oprema dovela iii što dulje održala u ispravnom stanju. Tako se omogućava stalno odvijanje proizvodnog procesa. Prema tome, osnovni zadatak sustava održavanja je omogućiti proizvodnju uz što manji broj zastoja, a u slučaju da se oni pojave, što je nemoguće izbjeći, da im trajanje bude što kraće. Pri tome se mora voditi računa da se osigura tehnička zaštita na radu, maksimalna ekonomičnost pri korištenju energije i sirovina u procesu rada te konstantno provoditi zaštitu okoliša od zagađenja. Strategija održavanja prema stanju jedna je od najboljih i najefikasnijih strategija održavanja sustava i strojeva, ali je i vrlo skupa i opsežna. Naime, ona zahtjeva konstantna mjerenja mnogih manifestnih varijabli i time praćenje rada sustava kako se zahvat održavanja ne bi obavio niti prerano niti prekasno, nego upravo u pravo vrijeme. Zbog toga je u ovom radu postavljena hipoteza da se primjenom faktorske analize pri održavanju tehničkih sustava prema stanju mogu izlučiti faktori, koji ce nakon toga dati jedan drugačiji uvid na odnos između manifestnih varijabli promatranog sustava. Također, trebao bi se smanjiti broj potrebnih manifestnih varijabli koje treba mjeriti. U radu je napravljen pregled multivariatnih metoda analize. Nakon toga detaljnije je analizirana i opisana metoda faktorske analize sa svim svojim problemima koji se javljaju prilikom njezine primjene i načinima njihovog rješavanja. Opisani su nakon toga ciljevi i zadaci održavanja i današnje postojeće strategije održavanja. Napomenuta je bitnost uvođenja kompjuteriziranog sustava održavanja općenito, a posebice prilikom održavanja tehničkih sustava prema stanju analizom ulja. Izvršeno je istraživanje faktorskom analizom na konkretnim podacima mjerenih manifestnih varijabli koje su izmjerene na prijenosnicima snage i gibanja transportnih sredstava. Prikazani su rezultati istraživanja i njihova interpretacija, te su iz toga izvučeni zaključci i dokazana postavljena hipoteza ovog rada. Predočena je mogućnost primjene rezultata istraživanja za što je razvijena i programska podrška kako bi se omogućila jednostavna implementacija složenih postupaka i algoritama u svakodnevnom radu. Postignuti i dobiveni rezultati u ovom radu samo su dio puta ka konačnom cilju poboljšavanja pouzdanosti rada tehničkog sustava uz ekonomičniju, dostupniju i efikasniju strategiju održavanja prema stanju, te su u zaključku dane moguće smjernice daljnjeg istraživanja.

Abstract

The research of connections between phenomena is contained in the basis of scientific research work. Among the observed and measured variables relatively high correlation coefficients can exist, the observed phenomenon is then described in a similar way by all the variables and the variables determine themselves alternatively. Also a third greatness, which can not be measured directly, could be reflected in this variables. That is exactly the starting point of factor analysis: that the observed phenomenon and measured variables are only forms of appearance of a greatness that stands in the background and is not directly measurable. This presumption is in many cases realistic. Then it is desirable to find out if a greatness can be isolated from the measured variables, a so-called factor, which can explain the mutual dependencies and is a mathematical greatness as well as the measured variables. Since relatively recent times, factor analysis also finds his use in technical sciences together with the other multivariate methods of data analysis. On the other hand, the maintenance function is a not dividable and significant part of the business and production process in business conditions today. The significance of this function is of such kind, that without the use of modern maintenance technologies there cannot be any economically justified and effective business in modern production today. It can be said that maintenance is one of the production functions and represents a group of all activities which are taken, so that specific equipment can be brought into a state of good order or be held in that state as long as possible. In that way a continuous development of the production process is enabled. The basic task of the maintenance system is to enable the production flow with a minimum number of stagnation and breakdowns, or in case they appear, what is impossible to avoid, their lasting is made as short as possible. During the maintenance activities technical safety at work and maximal economical use of energy has to be beard in mind, also constant environment protection from pollution has to be carried out. The condition based maintenance strategy is one of the best and efficient maintenance strategies of systems, but also very expensively and extensive. Namely, this strategy demands constant measurements of many manifest variables and constant work observations of the system, so that the maintenance operation is carried out at exactly the right time and not to early or to late. Because of that, the following hypothesis has been put down: using factor analysis during condition based maintenance of technical systems, factors can be extracted and give a different insight at the relations between the manifest variables of the observed system. Also, the number of manifest variables that need to be measured should be reduced. In this work an overview of multivariate analysis methods is given. Following that, the factor analysis method has been described and analyzed in a more detailed way with all the problems that can emerge during, and the ways of their solving. After that, the goals and objects of maintenance are described with existing maintenance strategies today. The essence of installing a computerized maintenance system was pointed out in general and especially during condition based maintenance of technical systems using machinery oil analysis. A research with factor analysis has been conducted with real data from manifest variables measured on oil samples from gearboxes of transport means. The results of the research are shown together with their interpretation. From these results conclusions have been made and the hypothesis of this work has been proved. The possibility of using these research results is shown and a program support was developed for that purpose. With this program an easy implementation of complex procedures and algorithms in every day work is made possible. The accomplished results in this work are only one part of the way towards the end goal of achieving better work reliability of technical systems, together with a more economical, available and more efficient condition based maintenance strategy. For that reason in the conclusion of this work guidelines for possible continuation of the research were made.

Item Type: Thesis (Scientific master's thesis)
Uncontrolled Keywords: manifestne i latentne varijable; koeficijent korelacije; faktorska analiza; održavanje prema stanju; analiza ulja; ferografija; programska podrška
Divisions: 700 Department of Industrial Engineering
Date Deposited: 22 Sep 2014 18:00
Last Modified: 16 Oct 2015 13:19
URI: http://repozitorij.fsb.hr/id/eprint/166

Actions (login required)

View Item View Item

Nema podataka za dohvacanje citata