Određivanje značajki pouzdanosti brodskog energetskog sustava

Benčić, Roberto (2001) Određivanje značajki pouzdanosti brodskog energetskog sustava. = Assesment of reliability characteristics of ship machinery systems. Scientific master's thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Parat, Želimir.

Full text not available from this repository.

Abstract (Croatian)

U uvodnom poglavlju rada dan je kratki pregled razvoja teorije pouzdanosti, te pregled mogućnosti njezine primjene u sklopu projektiranja, korištenja i održavanja tehničkih sustava. Prikazana je opća podjela kvarova tehničkih sustava, kao i utjecaj teorije pouzdanosti na razvoj metoda održavanja sustava. Nadalje, analizirani su zakoni razdiobe slučajne varijable koji dine temelj teorije pouzdanosti, te su definirani opći matematički algoritmi za određivanje pouzdanosti, raspoloživosti i pogodnosti za odr2avanje sustava, kao i njihovi specifični oblici za slučaj izabranog eksponencijalnog zakona razdiobe. Prikazano je trenutno stanje u primjeni teorije pouzdanosti na brodskim energetskim sustavima, dan je pregled aktualnih projekata vodećih institucija iz brodograđevne i brodarske industrije, te su analizirani prijedlog norme ISO-WD 10303 / AP 226 i norma ISO 14224. Ove se norme prihvaćaju kao osnova za određivanje standardnih tipova i strukture podataka, u svrhu kvalitetnije razmjene informacija između sudionika u procesu prikupljanja i primjene značajki pouzdanosti. Razrađen je postupak funkcijskog raščlanjivanja sustava i definiranja granica komponenti, a prikazana je i analiza vrsta kvarova i njihovo klasificiranje prema posljedicama na radnu sposobnost brodskog energetskog sustava. Predložena je metoda formiranja baze podataka neophodnih za proračun pouzdanosti, raspoloživosti i pogodnosti za održavanje elemenata brodskog energetskog sustava. \Na osnovi izabranog izvora podataka i izabranog zakona razdiobe slučajne varijable, a u skladu sa gore navedenim normama, izrađena je baza podataka za prikupljanje operativnih značajki komponenata sustava, a na temelju nje izrađen je i informacijski sustav pomoću kojeg je moguće odrediti značajke pouzdanosti pojedine komponente brodskog energetskog sustava. Određen je minimalan skup neophodnih operativnih značajki, a sustav je koncipiran tako da može obuhvatiti i neke dodatne značajke, sa ciljem povećanja njegove uporabivosti. Kao osnovna jedinka prikupljanja operativnih značajki izabran je brod, a dane su smjernice za integriranje značajki pouzdanosti na visu razinu, u svrhu skraćivanja vremena potrebnog za dobivanje kvalitetnog podatka. Također, prikazan je matematički model za integriranje značajki pouzdanosti s razine komponenata na razinu sustava, za uobičajene vrste funkcionalne zavisnosti komponenata koje se susreću u brodskim energetskim sustavima. Kako je takav matematički model nepodesan za direktnu primjenu u fazama projektiranja brodskog energetskog sustava, na osnovi njega izrađen je računalni program koji omogućava brzo i jednostavno određivanje značajki pouzdanosti sustava kod variranja ulaznih podataka. Na kraju, opisani postupak određivanja značajki pouzdanosti ilustriran je na primjeru sustava za podmazivanje brodskog porivnog stroja.

Abstract

In the opening chapter of the thesis a short review of the theory of reliability development has been given followed by a review of its applicability within design, use and maintenance of technical systems. A general subdivision of technical system failures has been outlined, as well as the influence of the reliability theory on development of system maintenance methods. Furthermore, the laws of random variable distribution which represent the basis of the reliability theory have been analyzed, and general mathematical algorithms for the calculation of the reliability, availability and maintainability characteristics of system have been defined, together with their specific forms in the case of an exponential distribution. The present situation in the application of the reliability theory on ship machinery systems has been given, completed with an overview of the current projects by leading institutions of the shipping and shipbuilding industries. The International standard proposal ISO-WD 10303 / AP 226 and International standard ISO 14224 have been analyzed. These standards are adopted as the basis for defining standard data types and structure for obtaining a higher quality information exchange among participants in the process of collection and application of system reliability characteristics. The procedure of system functional dissection and of the components boundaries definition has been elaborated and an analysis of the failure modes and their classification according to the consequences on the working ability of the ship machinery system has been made. A method for the collection of data necessary for the calculation of the reliability, availability and maintainability characteristics of ship machinery system has been suggested. On the basis of the selected data source and the selected law of random variable distribution, and in accordance with the above mentioned standards, a data base for collecting system components failure and maintenance data has been developed. Using this data base, an information system for the calculation of the reliability characteristics of a single component of ship machinery system has been created. A minimal set of indispensable operational data has been determined and the system was conceived so as to cover also some additional features, with the objective of increasing its applicability. The ship has been chosen as the elementary unit of operational data collection and directions have been given for the integration of the reliability characteristics on a higher level with the purpose of shortening the time needed to obtain a better data quality. A mathematical model for reliability characteristics integration from the components level to the system level has been shown, for usual types of functional connections of components which are to be found in ship machinery systems. Since this mathematical model is not suitable for direct application in the phases of ship machinery system design, a computer program which permits quick and simple reliability characteristics calculation when there are variations of the input data has been developed. In the end, the described procedure of reliability characteristics calculation has been illustrated on the example of a main engine lubrication oil system.

Item Type: Thesis (Scientific master's thesis)
Uncontrolled Keywords: pouzdanost; raspoloživost; pogodnost za održavanje; baza podataka; brodski energetski sustav; integrirani informacijski sustav
Divisions: 600 Department of Naval Engineering and Marine Technology
Date Deposited: 22 Sep 2014 18:00
Last Modified: 16 Oct 2015 13:19
URI: http://repozitorij.fsb.hr/id/eprint/167

Actions (login required)

View Item View Item

Nema podataka za dohvacanje citata