Dinamička opterećenja bubnja vršalice titnog kombajna

Pandurović, Tomislav (2002) Dinamička opterećenja bubnja vršalice titnog kombajna. = The dynamic load pressure on the combine harvester cylinder. Scientific master's thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Stegić, Milenko.

Full text not available from this repository.

Abstract (Croatian)

Žitni kombajn konstrukcijski je vrlo složen poljoprivredni stroj. Uz zahtjev za kvalitetnom žetvom (minimalnim gubicima: rasuto i oštećeno zrno), vrlo je važan utjecaj vibracija na rukovatelja i na radni vijek stroja. Vibracije nastale uslijed gibanja kombajna po neravninama tla su neizbježne i ovise prvenstveno o ranijoj obradi tia. Ostale vibracije su posljedica inercijskih i tehnoloških sila pojedinih sklopova kombajna. Veličina vibracija uslijed inercijskih sila je posljedica konstrukcijskog rasporeda masa i krutosti, te posljedica nesavršenosti montaže simetrično konstruiranih rotacijskih elemenata. Veličina tehnološke site ovisi o poljoprivrednoj kulturi, sorti, vlazi itd. i posljedica je postizanja odgovarajuće kvalitete vršidbe. Jedan od najvažnijih sklopova vršalice kombajna je bubanj s podbubnjem, koji ostvaruje osnovnu zadaću kombajna: izdvajanje zrna iz žitne mase izmlaćivanjem. Mjerenjem su utvrđene vibracije ležaja bubnja postavljenog na posebno postolje izvan kombajna u svrhu odvajanja njegovih vibracija od vibracija ostalih sklopova kombajna. Izvršena mjerenja pri različitim dinamičkim opterećenjima žitne mase od 0, 2, 2,5, 3 i 3,5 kg/s, potvrđuju linearnu ovisnost vibracija o opterećenju (protoku 2itne mase). Opterećenja od 2, 2,5, 3 i 3,5 kg/s su uobičajena radna opterećenja ispitivanog bubnja, dok opterećenje od 0 kg/s odgovara praznom hodu. Numeričkim modeliranjem sklopa vršalice utvrđene su vlastite frekvencije. Prve dvije vlastite frekvencije (28,1 i 35,6 Hz) pripadaju najmasivnijim konstrukcijskim elementima i izvan su radnog opsega brzina vrtnje bubnja. Ostale rezonancije.imaju manji utjecaj, zbog znatno manje mase. Analizom izmjerenih vibracija utvrđene su vibracije bubnja izazvane: pogonskim strojem, te inercijskim i tehnološkim silama. Analiza pokazuje da konstrukcija ima dobro smještene vlastite frekvencije, te kvalitetnu izradu i izrazito visoku kvalitetu uravnotežavanja (približno Q 6,3). Manje vibracije izazvane rezonancijom moguće su u vršidbi žita s malom brzinom vrtnje bubnja od 959 min-1. Zato pri pokretanju kombajna ne treba bubanj opterećivati žitnom masom dok ne dosegne radnu brzinu.

Abstract

A reaper thresher is an agricultural machine , very complex in its structure. Apart from quality harvest demand (minimal losses: spilled and damaged grain), vibration effect on an operator and a machine work life is also very important. Vibrations occurred due to a combine moving on uneven soil areas are inevitable and mainly depend on the preceded soil cultivation. Other vibrations are results of inert and technological forces of some combine assemblies. Magnitude vibration due to inert forces is a consequence of construction mass and stiffnes disposition as well as a result of imperfected assembly of symmetrically constructed rotation elements.Technological force magnitude depends on crops, varieties, moisture etc. It is a consequence of achieving coresponding treshing quality. One of the most important combine thresher assemblies is a drum with subdrum that accomplishes the main combine task seed - separation from the grain mass by threshing. Vibrations of the drum bearing installed on a special stand beyond a combine were measured in order to separate its vibrations from the combine other assemblies' vibrations. The conducted measures at various grain mass dynamic loads of 0, 2, 2.5, 3 and 3.5 kg/s prove linear vibration dependence on a load (grain mass flow). Loads of 2., 2.5, 3 and 3.5 kg/s are common working loads of the investigated drum wheras 0 kg/s load correspond to a blank speed. The drum frequencies were determined by a numeric modelling of the thresher assembly. The first two own frequencies (28.1 and 35.6 Hz) belong to the most massive construction elements and are beyond working scope of drum rotation speed. Other resonances have less influence due to smaller mass. Drum vibrations caused by the engine, inert and technological forces were determined by the measured vibrations analysis. The analysis shows that construction possesses well disposed own frequences, quality make and pronounced high balance quality (approx. Q 6.3). Less resonance-caused vibrations having drum rotation speed of 959 min-1 might occure in grain threshing. Thus, on combine starting, a drum should not be loaded by grain mass untill reached working speed.

Item Type: Thesis (Scientific master's thesis)
Uncontrolled Keywords: vibracije; ležaj; bubanj; vršalica; kombajn; žito
Divisions: 200 Department of Engineering Mechanics > 230 Chair of Mechanical Systems Dynamics
Date Deposited: 22 Sep 2014 18:00
Last Modified: 16 Oct 2015 13:19
URI: http://repozitorij.fsb.hr/id/eprint/180

Actions (login required)

View Item View Item

Nema podataka za dohvacanje citata