Analiza modela upravljanja i regulacije u općoj teoriji spoznaje

Carev, Zdravko (2011) Analiza modela upravljanja i regulacije u općoj teoriji spoznaje. = Analysis of the model of regulation and control in the general theory of cognition. Scientific master's thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Novaković, Branko.

[img]
Preview
Text
19_06_2012_Carev-mr-rad.pdf Jezik dokumenta:Croatian

Download (10MB) | Preview

Abstract (Croatian)

U radu se predlaže sveopća i svevremenska teorija. Teorija proučava sve. Sve se definira kao cijeli svijet bez ikakvog ostatka u bilo kakvom pogledu. U središte teorije postavljena je Spoznaja, koja se definira kao skup zakonitosti kojima neki entitet vlada. Entitet se definira kao bilo koja registrabilna pojava. Zakonitost se definira kao opće i nepromjenjivo pravilo. Definicija Opće teorije spoznaje: 1. Postoje opće zakonitosti koje važe uvijek i svugdje, 2. Generalna (glavna) zakonitost je Spoznaja, 3. Postoje hijearhijski niže rangirane, međuovisne Spoznaje. Spoznaja se uvodi kao apsolutni kriterij klasificiranja entiteta. Teleološki cilj svakog entiteta je maksimalna moguća spoznaja tj. spoznaja svega. S obzirom da se proučava sve, ne postoji slučajnost; slučaj se definira kao djelovanje trenutno nepoznatih entiteta. Dinamički sustavi se proučavaju na isti način kao i statički. Vrijeme kao parametar je potrebno „samo“ iz razloga da se može registrirati napredovanje / nazadovanje entiteta na spoznajnoj skali. Osim glavne zakonitosti spoznaje, u radu su pronađene još tri razine „spoznaja“ unutar kojih su opisane Kibernetika i Teorija kaosa. Osim toga prikazano je kako se pomoću teorije definira znanstveni, a kako stručni rad. Primjena i proširenje teorije je prikazano dvama primjerima. U prvom primjeru se proučava klasični p2 član sa step ulazom. Sve varijable kojima se opisuje ponašanje p2 člana svedene su na tri neortogonalna faktora: Prigušenje, Brzina i Amplituda. \Nadalje su izolirana 3 neortogonalna bipolarna tipa (taksona) p2 članova koji su opisani kao: 1. Energija unutar objekta sa polovima: Masena (derivacijska) kontrola i Opružna (proporcionalna) kontrola, 2. Tranzicija sa polovima: Tvrdi prijelaz i Meki prijelaz (način prijelaza iz opružne u masenu kontrolu), i 3. Akumulirana energija sa polovima: Mala energija sustava i Velika energija sustava. Ovime je uspostavljena veza sa II razinom teorije te je identificirano da Energija unutar sustava predstavlja Perzistenciju, Tranzicija je predstavljena Upravljivošću, a Akumulirana energija Edukatibilnošću. U drugom primjeru pronađen je ekvivalent tipovima u klasičnom smislu koji se definira kao tip ponašanja u dinamičkom smislu. Prikazani su razlozi zbog kojih se predlaže napuštanje koncepta objekt regulacije + regulator. Definirani su ekstremi spoznajnog pristupa kao ispitivanje objekta / entiteta nezavisnim uzbudama sa jedne strane te objekt / entitet kao servosustav sa druge strane. U dinamičkom smislu, spoznaje entiteta su prepoznate kao linearne kombinacije formi vibriranja. Dobijen je generalni tip (forma) ponašanja koja je identificirana sa svrhom entiteta / objekta. Kao mjera (dinamičke) učinkovitosti projektiranog entiteta / objekta predložen je od projektanta potpuno nezavisan, spoznajni supanj djelovanja. On se definira kao omjer u realnosti stvarno iskazanih i svih (ukupnih) spoznaja entiteta / objekta.

Abstract

In this work, it is proposed wide and all-times Theory. A theory that analyses and encloses everything. Term Everything is defined as whole World without any remainder in any sense. In the center of Theory it was Comprehension allocated and such comprehension is defined as set of rules that one entity dispose. The Entity is defined as any observed phenomenon. Rule is global and unchangeable regulation. The Definition of Global Comprehensive Theory: 1. There are global existing rules that exist always and everywhere, 2. General (main) rule is Comprehension, 3. There exist hierarchically lower inter-dependant Comprehensions. The Comprehension is introduced as absolute criteria of the entity classification. Teleological aim of any entity is the most probable cognition/comprehension i.e. of everything. Whereas we study all, there are no random situations. The random occurrence is defined as the activity of presently unknown entities. The dynamic systems are analyzed in the same way as static. Time as a parameter is necessary ''only'' for the purpose of registering the advancement / retrogression of the entity on the comprehensive scale. Apart from the main validity of comprehension in the work, there have been found three more comprehension levels inside, and by means of theory – Cybernetics and the Theory of Chaos were described. Furthermore, it was shown, with the help of theory, how can be scientific and professional articles defined. The appliance and the expansion of the theory are shown with two examples. In the first example the classical mass-spring-damper system with step input is analyzed. All variables which describe the behavior of the mass-spring-damper system are reduced to three non-orthogonal factors: Damping, Speed and Amplitude. Furthermore, there are isolated 3 non-orthogonal bipolar types (clusters) of the mass-spring-damper system described as: Pole object inner energy – Mass (derivational) control – Spring (proportional) control. Pole transition – Hard transition and Soft transition (the mode of transition from Spring to Mass control) Pole accumulated energy – Little system energy and Big system energy With this, the link with the 2nd level of theory is established and it is identified that Energy within the system represents Persistence, Transition is represented by Maneuverability, and Accumulated energy by Educational function. In the second example, there is an equivalent to the types in the most classical manner which is defined as a behavioral type in dynamic sense. Reasons for which it is suggested to abandon the concept object regulation + regulator are shown. Extremes of the comprehensive approach as analyzing object / entity by independent excitations on one side, and object / entity as servo-system on the other side are defined. In dynamic sense comprehension of an entity is recognized as linear combinations of mode shapes. It was obtained a general type (form) of behavior which is identified with the purpose of entity / object. As a measure of (dynamic) efficiency of designed entity / object it is suggested by the designer completely independent comprehensive efficiency level of operation (ηsp). It is defined as ratio of really expressed entity comprehensions and its all possible comprehensions.

Item Type: Thesis (Scientific master's thesis)
Uncontrolled Keywords: spoznaja; spoznajna teorija; kibernetika; automatska regulacija; dinamika; prostor egzistencije; spoznajni stupanj djelovanja; forme vibriranja; proces; istina; filozofija; metodologija
Keywords (Croatian): comprehension; comprehension theory; cybernetics; automatic regulation; dynamics; space of existence; comprehensive efficiency; mode shapes; process; truth; philosophy; methodology
Date Deposited: 22 Sep 2014 18:00
Last Modified: 16 Oct 2015 13:02
URI: http://repozitorij.fsb.hr/id/eprint/1808

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year

Nema podataka za dohvacanje citata