Optimiranje korištenja otpadne topline u procesu plinske kompresorske stanice

Bišćan, Davor (2010) Optimiranje korištenja otpadne topline u procesu plinske kompresorske stanice. = Optimization of waste heat utilization in pipeline compressor station process. Scientific master's thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Lončar, Dražen.

Full text not available from this repository.

Abstract (Croatian)

Plinovodne kompresorske stanice pokretane plinskom turbinom predstavljaju značajan potencijal za proizvodnju dodatne električne i korisne toplinske energije korištenjem otpadne topline iz procesa plinske turbine. Pritom razmatramo kompresorske stanice u postojećim plinovodima kao i u onima koji će biti izgrađeni zbog rastuće potražnje za prirodnim plinom. Za korištenje otpadne topline u postojeće sustave obično se ugrađuje kotao utilizator, parna turbina, kondenzator sa sustavom vode za hlađenje i trakt za pripremu napojne vode radi proizvodnje električne energije putem spojnog procesa plinske i parne turbine. Rad analizira i uspoređuje nekoliko konfiguracija kotla utilizatora s obzirom na termodinamičke i termoekonomske kriterije. S ciljem određivanja optimalne konfiguracije novog sustava provodi se eksergoekonomska optimizacija kotla utilizatora radi pronalaženja kompromisa između eksergetskih gubitaka i investicijskih troškova površina izmjenjivača topline unutar kotla utilizatora. Početni rezultati optimizacije pokazuju neosjetljivost funkcije cilja na troškove površina rezultirajući nultim pinch pointom. Takav rezultat pokazuje niske troškove površina u odnosu na eksergetske troškove za dane parametre raspoloživih dimnih plinova i pretpostavljene težinske faktore funkcije cilja. Uvođenje eksergije ulazne napojne vode i izlaznih dimnih plinova (koje su zanemarene od strane autora odabrane metode optimizacije) rezultira maksimalnim vrijednostima pinch pointa i visokim vrijednostima tlaka blizu kritičnih. Takve vrijednosti tlaka nisu primjenjive za projektiranje industrijske parne turbine. \Nadalje, tendencija dostizanja gornje granice pinch pointa XXIII pokazuje neprikladnost takvog pristupa. Kako bi dobili pozitivne, ali realne vrijednosti pinch pointa u jednadžbe za izračunavanje troškova izmjenjivačkih površina kotla utilizatora uvodimo eksponent površine. Ideja je pronaći vrijednost eksponenta površine koji će rezultirati najmanjom prihvatljivom vrijednosti pinch pointa dobivenom od proizvođača kotla utilizatora. Referentna vrijednost najmanjeg prihvatljivog pinch pointa je izabrana za slučaj bez dodatnog loženja. Odgovarajuća vrijednost eksponenta površine određuje se na temelju jednotlačne konfiguracije kotla utilizatora. \Nakon definicije kriterija optimizacije ta vrijednost se dalje koristi za optimizaciju drugih konfiguracija. Izabrane jednotlačne, dvotlačne i trotlačne konfiguracije sistema nadalje se ispituju u režimima rada kompresorske stanice. Pri tome se računaju cijena struje, tok novca i unutarnja stopa povrata. Usporedba konfiguracija dana je u dijagramu koji prikazuje ovisnost cijene struje o korisnosti procesa. Konstruira se Pareto fronta s obzirom na kriterije najviše korisnosti procesa i najniže cijene struje. Konfiguracije 2P3 i 3P3 su najbliže Pareto fronti pri čemu je prva karakterizirana najnižom cijenom struje, a druga najvišom korisnosti procesa. \Na kraju se provodi analiza osjetljivosti radi evaluacije isplativosti sustava za promjenjive cijene goriva i emisijskih certifikata za CO2. Rezultati provedenog istraživanja bazirani su na stvarnim pogonskim podacima kompresorske stanice i mogu biti korišteni kao smjernica za daljnja istraživanja i razvoj u ovom području.

Abstract

Gas turbine driven pipeline compressor stations employed in existing pipelines and also in those that shall be built due to increasing demand for natural gas present significant potential for production of additional electricity and useful heat by utilizing the waste heat from the gas turbine process. For utilizing the waste heat existing systems are usually upgraded with a heat recovery steam generator, steam turbine and balance of plant equipment, which are used to produce electricity via combined gas and steam cycle process. The thesis analyzes and compares several HRSG configurations both in the terms of thermodynamic and thermoeconomic criteria. In order to find an optimal configuration of a new system an exergo-economic HRSG optimization is conducted for finding the compromise between the exergy losses and investment costs of HRSG surfaces. Initial optimization results show insensibility of the objective function on the cost of surfaces by resulting in zero pinch point. Such result demonstrates low surface costs compared to the cost of exergy losses for given parameters of available flue gases and assumed factors of the objective function. Incorporation of exergy of inlet feed water and outlet gas (which are neglected by author of the selected optimization method) result in max. pinch point and high values of pressure close to critical one. Such result of pressure value is however not feasible for design of the industrial steam turbine. Furthermore tendency of reaching upper limit of pinch point shows inadequacy of this approach. So as to obtain positive but realistic pinch point values a surface exponent is introduced into equation for calculating the HRSG surface cost. Idea is to find the value of the surface exponent obtaining minimal feasible pinch point provided by XXV the heat recovery steam generator manufacturer. Referent minimal feasible pinch point is selected for unfired case. Proper value of the surface exponent is determined on the basic single pressure configuration. Upon defining optimization criteria this value is further used for optimization of other configurations. Predefined single pressure, dual pressure and triple pressure system configurations are further examined in operating regimes of the pipeline compressor station. Thereby are cost of electricity, cash flow and internal rate of return calculated. Comparison of configurations is based on diagram presenting dependency of electricity cost on net system efficiency. Pareto front with respect to both criteria; maximal system efficiency and minimal cost of electricity is constructed. Thereof 2P3 and 3P3 configurations are the closest to the Pareto front whereby the first is characterized by the lowest cost of electricity and the latter by the highest system efficiency. Finally sensitivity analysis has been performed in order to estimate system viability in case of varying fuel prices and CO2 emission certificates. The results of the performed investigation are based on realistic compressor station data and could be used as a guideline for further research and development in this field.

Item Type: Thesis (Scientific master's thesis)
Uncontrolled Keywords: plinovodna kompresorska stanica; booster stanica; korištenje otpadne topline; spojni proces; kotao utilizator; eksergo-ekonomska optimizacija
Keywords (Croatian): pipeline compressor station; booster station; waste heat utilization; combined cycle; HRSG; exergo-economic optimization
Divisions: 500 Department of Energy, Power Engineering and Environment > 510 Power Engineering and Energy Management Chair
Date Deposited: 22 Sep 2014 18:00
Last Modified: 16 Oct 2015 13:07
URI: http://repozitorij.fsb.hr/id/eprint/1867

Actions (login required)

View Item View Item

Nema podataka za dohvacanje citata