Mikrobiološki poticana korozija zavarenih spojeva nehrđajućih čelika u vodi

Šimunović, Vinko (2012) Mikrobiološki poticana korozija zavarenih spojeva nehrđajućih čelika u vodi. = Microbiologically influenced corrosion of stainless steel welded joints in water. Doctoral thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Juraga, Ivan.

Full text not available from this repository.

Abstract (Croatian)

Visokolegirani korozijski postojani nehrđajući Cr-Ni čelici važna su skupina konstrukcijskih materijala koji zahvaljujući svojim jedinstvenim svojstvima otpornosti na koroziju imaju sve veću primjenu u različitim područjima. \Njihova svojstva korozijske postojanosti temelje se na spontanoj pojavi pasivnosti proizašle nastankom tankog oksidnog filma na površini čelika u okolišima u kojima ima dostatno kisika. Taj pasivni film pruža zaštitu od korozijskih procesa u mnogim medijima, pa tako i u različitim vrstama voda. Stoga se nehrđajući čelici sve češće i koriste za izradu različitih konstrukcija i postrojenja u vodnom gospodarstvu. Gotovo u pravilu te konstrukcije izrađene su u zavarenoj izvedbi. \No, kao posljedica unosa topline tijekom postupka zavarivanja događaju se mnogobrojne promjene izvornih svojstava materijala. Posebno štetno na korozijsku otpornost djeluju toplinska obojenja koja pri tom nastaju na površini, a koja predstavljaju oksidne slojeve bitno drukčijeg kemijskog sastava i svojstava korozijske postojanosti nego li su to ona izvornog, nenarušenog pasivnog filma. Osim klorida, kao najutjecajnijeg čimbenika koji može dovesti do depasivacije i pokretanja različitih lokalnih korozijskih pojava na ovim čelicima, u prirodnim vodama posebne poticatelje čine različite vrste mikroorganizama, prvenstveno bakterija koje svojim metabolizmom dovode do bitnih promjena okoliša i uvjeta kojima je izložena konstrukcija od nehrđajućih čelika. Sveukupni korozijski proces u tom slučaju pomiče se s dvokomponentnog sustava metal – medij u nepredviđeni trokomponentni sustav metal – medij – biofilm, tj. zajednica različitih bakterija. Osim što dolazi do promjena na granici faze metal – medij, što nepovoljno djeluje na dostupnost kisika nužnog za pasivnost, životnim procesima bakterija prisutnih u biofilmu nastaju i raznovrsni štetni i agresivni kemijski sastojci. Dodatno, u neobrađenim prirodnim vodama u kojima su prisutne bakterije koje imaju sposobnost oksidacije mangana, uslijed nastanka biofilma što ga one tvore, može doći i do vrlo opasne pojave aktivacije anodnim pomakom potencijala. Posljedice su izuzetno intenzivna korozijska oštećenja, najčešće u obliku rupičaste korozije, koja dominantno nastaju u područjima zavarenih spojeva. U radu je osim detaljnog opisa najčešćih korozijskih pojava i svojstava pasivnosti prikazan i slučaj iznenadnog i neočekivanog mikrobiološki poticanog oštećivanja postrojenja za pripremu i distribuciju vode za piće u kom su tijekom eksperimentalnog dijela rada provedena terenska korozijska ispitivanja utjecaja stanja površine nakon zavarivanja, vrste vode i osnovnog materijala, postupka zavarivanja te protoka na otpornost prema mikrobiološki poticanoj koroziji nehrđajućih čelika u području zavarenih spojeva. Rezultati terenskih korozijskih ispitivanja, popraćeni provedenim bakteriološkim ispitivanjima kojima su određene prisutne vrste bakterija, snažno potvrđuju važnost stanja površine zavarenih spojeva na otpornost prema mikrobiološki poticanom oštećivanju. Jamičasta oštećenja nastala su isključivo u područjima neočišćenih zavarenih spojeva, tj. na mjestima gdje toplinska obojenja nisu bila uklonjena. Kao područje posebno sklono depasivaciji i pokretanju korozijskih procesa uz poticanje bakterija identificirana je zona boja interferencije prvog reda, što je potvrđeno i provedenim laboratorijskim ispitivanjima. \Na temelju rezultata istraživanja postavljen je model mikrobiološki poticanog oštećivanja područja zavarenih spojeva u prirodnim vodama u prisustvu bakterija koje oksidiraju željezo i mangan.

Abstract

High alloyed corrosion resistant Cr-Ni stainless steels are an important group of structural materials which thanks to their unique corrosion resistance properties are increasingly applied in different fields. Their corrosion resistance properties are based on a spontaneous occurrence of passivity due to a thin oxide layer formation on the steel surface in oxygen rich environments. This passive film provides protection against corrosion processes in many media, among others also in different types of water. Therefore, stainless steels are more and more often used for construction of different structures and plants in water management. Quite as a rule these are welded structures. However, a number of original material properties may change during the welding process as a consequence of the heat input. Heat tints formed on the surface, which represent oxide layers of substantially different chemical structure and corrosion resistance properties compared to the original unspoiled passive film, have a particularly harmful effect on the corrosion resistance. Apart from chlorides, as the most influential factor that may lead to depassivation and activation of different local corrosion phenomena on these steels, in natural waters special initiators of these phenomena are different types of microorganisms, primarily bacteria which through their metabolism lead to significant changes of the environment and conditions to which the stainless steel structure is exposed. The overall corrosion process is in this case moving from a two component system metal – medium into an unforeseen three component system metal – medium – biofilm, i.e., a community of different bacteria. So apart from having changes on the interphase metal – medium, which has a negative influence on the availability of oxygen needed for passivity, through life processes of bacteria present in the biofilm, different types of harmful and aggressive chemical components develop too. In addition, in unprocessed natural waters where bacteria have the ability to oxidize manganese, following the formation of the biofilm created by them, a quite dangerous phenomenon of anodic shift of potential may occur. The consequences are extremely intense corrosion damages, most often in the form of pitting corrosion which predominantly appears in the welded joints areas. In this work, apart from a detailed description of the most frequent corrosion phenomena and passivity properties, also the case of a sudden and unexpected microbiologically influenced damage to a water treatment plant where, during the experimental part of the work, field corrosion testings of the influence of surface condition after welding, type of water and basic material, welding method and flow in relation to the resistance of the microbiologically influenced corrosion of stainless steels in the welded joints area have been conducted. The results of field corrosion testings along with the conducted bacteriological testings, whereby the types of bacteria present were determined, strongly confirm the importance of the surface condition of welded joints in respect of the resistance of microbiologically influenced damage. Pitting damages appeared exclusively in the areas of untreated welded joints, i.e., in the areas where heat tints have not been removed. As an area particularly inclined to depassivation and activation of corrosion due to the influence of bacteria has been identified as a zone of colours of interference of 1st order, what has been confirmed also by the conducted laboratory testings. On the basis of the obtained research results a model of microbiologically influenced damage of the welded joints area in natural water in the presence of bacteria which oxidize iron and manganese has been defined.

Item Type: Thesis (Doctoral thesis)
Uncontrolled Keywords: nehrđajući čelici; zavareni spoj; prirodna voda; mikrobiološki poticana korozija; naknadna obrada površine
Keywords (Croatian): stainless steels; welded joint; natural water; microbiologically influenced corrosion; surface treatment
Date Deposited: 22 Sep 2014 18:00
Last Modified: 16 Oct 2015 13:01
URI: http://repozitorij.fsb.hr/id/eprint/1992

Actions (login required)

View Item View Item

Nema podataka za dohvacanje citata