Optimizacija procesa proizvodnje opekarskih proizvoda

Grahovac, Predrag (2014) Optimizacija procesa proizvodnje opekarskih proizvoda. = Professional thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Štefanić, Nedeljko.

[img]
Preview
Text
16_09_2014_Zavrsni_rad_Predrag_Grahovac.pdf Jezik dokumenta:English

Download (34MB) | Preview

Abstract (Croatian)

Optimiranje proizvodnog procesa podrazumijeva detaljno poznavanje: tehnologije proizvodnje, tehnoloških parametara, karakteristika i mogućnosti instaliranih uređaja i strojeva, proizvodnih procedura i tehničke dokumentacije, te obučenosti i iskustva zaposlenika. Proces optimiranja proizvodnje u opekarskoj industriji često se provodi pomoću metodologije Six sigma – DMAIC s intencijom kontinuiranog poboljšavanja proizvodnog procesa u cilju reduciranja troškova proizvodnje, smanjenja varijacija procesa, podizanja razine kvalitete, te konačno zadovoljenjem zahtjeva i želja kupaca. U uvodnom dijelu rada objašnjen je teoretski pristup procesa optimiranja, važnosti i ciljevi koji se postavljaju pred proces optimiranja. Prikazane su, nadalje, specifičnosti procesa optimiranja u području proizvodnje opekarskih proizvoda s aspekta pristupa rješavanja problema i kriterija prema kojim se vrše poboljšanja. Nadalje, objašnjen je pojam Six sigme, uspješne poslovne filozofije koja se fokusira na kontinuirano poboljšavanje na način da zadovoljava zahtjeve kupaca, analizira poslovne procese i pokreće metode mjerenja u cilju reduciranja varijacija procesa. Prikazana je povijest metode, njezina statistička dimenzija, iscrtane su specifične uloge u Six sigma timu, te su naznačeni ciljevi primjene. Imajući u vidu da je cilj: poboljšati postojeći proces proizvodnje opekarskih proizvoda, odabrana je DMAIC primjena Six sigma metodologije. DMAIC je strukturirana metoda u pet stupnjeva koja daje mogućnost jasnog definiranja željene razine poboljšavanja, zatim mjeri postojeću efikasnost procesa, upućuje na uzroke odstupanja procesa od idealnog stanja, eliminira uzroke odstupanja i uvodi kontrolu procesa u cilju održavanja poboljšanog procesa. Također, obrađeni su i specifični alati, koji su se pokazali vrlo korisnim u primjeni DMAIC metodologije, kao što su: Pareto dijagram, Dijagram uzroka i posljedica, Dijagram toka i dr. U okviru alata Six sigme prikazan je programski paket Sigmaflow, aplikativno rješenje za uporabu spomenute metodologije, analize, vizualizaciju procesa i simulacije, kojim se može prikazati odvijanje novog ili izmijenjenog procesa, kao i rezultate i postignutu efikasnost procesa. U slijedećem poglavlju prikazana je metoda Reinženjeringa poslovnih procesa, koja je u mnogim svojom karakteristikama suprotnost metodi Six sigma. Metoda odbacuje kontinuirani proces poboljšavanja, te time i postojeći proces. Reinženjering zahtijeva ponovno temeljito i radikalno definiranje procesa od samog početka u cilju ostvarivanja dramatičnih poboljšanja. Na kraju poglavlja prikazane su mogućnosti i primjer primjene u proizvodnji opekarskih proizvoda. U petom poglavlju detaljno se analizira proces proizvodnje opekarskih proizvoda od procesa dobave i skladištenja sirovina, do završnog procesa skladištenja gotovih proizvoda. Naime, svaki pojedini proces detaljno je opisan i analiziran, dan je tehnički opis i tehnologija proizvodnje, primijenjeni uređaje i strojevi, kao i tehnološki parametri. U šestom poglavlju nalazi se praktična primjena DMAIC metodologije u procesu proizvodnje opekarskih proizvoda. Detaljno su prikazani primjeri optimiranja u procesu primarne prerade i oblikovanja, te u procesu sušenja sa posebnim naglaskom na trajno iskorištavanje otpadne energije. Pošto je proces pečenja ključan u pogledu gotovo svakoga kriterija, optimiranje procesa pečenja je prikazano osobito detaljno, zatim je na temelju prikazanih mjerenja izvršena analiza, koja je rezultirala konkretnim mjerama poboljšanja. Izvršena je simulacija postojećeg procesa pečenja i izmijenjenoga integriranim mjerama poboljšanja , u cilju potvrde ispravnosti uvođenja mjera poboljšanja. Na kraju poglavlja dat je pregled implementacije predloženog rješenja.

Abstract

Production process optimization involves a detailed knowledge of the production technology, its parameters, characteristics and capabilities of installed equipment and machinery, manufacturing procedures and technical documentation, training and experience. Optimization process of brick production is often carried out through the methodology of Six Sigma - DMAIC with the intention of continuous improvement of the production process in order to reduce production costs, reduce process variation, raising quality and finally to meet the demands and wishes of the customers. In the introduction, the theoretical approach of the optimization process is defined, the importance and the objectives that are put before process optimization. Specifics of brick production process optimization are shown in terms of problem solving approach and adopted improvement criteria. Furthermore, it is explained the concept of Six Sigma, a successful business philosophy that focuses on continuous improvement in the way that meets customer requirements, it analyzes business processes and starts measurement methods in order to reduce process variation. It shows the method history, its statistical nature, specific roles of Six Sigma team and application objectives. Having in mind that plan is improving the existing process of brick production, the selected application is DMAIC Six Sigma methodology. DMAIC is a structured method in five stages, which gives us the ability to clearly define the desired level of improvement, measures the current process efficiency, suggests the causes of process deviations from ideal conditions, eliminates the causes of deviations and introduces process control in order to maintain the improved process. Also, specific tools are shown, which have proven very useful in the application of DMAIC methodology, such as Pareto charts, cause and effect diagram, flowchart, etc. Within the Six Sigma tools it is shown Sigma Flow software, solution that is used for analyses, process visualization and simulation, which allows you to test performance of new or modified processes, as well as the achieved results and efficiency. In the next chapter, business process reengineering is explained, which is contrary to many of Six sigma characteristics. Method rejects continuous process improvement, and therefore the existing process. Reengineering requires thorough and radical re-definition of the process from the very beginning in order to achieve dramatic improvements. At the end of the chapter the capabilities and application examples in brick factory are shown. In the fifth chapter, brick production process is analyzed in detail, beginning from the process of supply and raw materials storage, to final process of product storage. Every single process is described in detail and analyzed, technical description and production technology, applied equipment and machinery, as well as technological parameters are shown. The sixth chapter is a practical application of the DMAIC methodology in the brick production process. There are detailed examples of primary and raw production optimization, drying process optimization, with special emphasis on the continuous usage of waste energy. Since the burning process is crucial in terms of almost every criterion, the optimization process is shown in particular detail, measurements were analyzed, which resulted in specific improvement measures. Simulations of the existing and modified production process were made in order to confirm the validity of improvement measures. At the end of the chapter there is an overview of the proposed solution implementation.

Item Type: Thesis (Professional thesis)
Uncontrolled Keywords: Optimiziranje; Six sigma; DMAIC; Reinženjering poslovnih procesa; proizvodnja opeke
Keywords (Croatian): optimization; six sigma; DMAIC; BPR; brick production
Date Deposited: 22 Sep 2014 18:00
Last Modified: 16 Oct 2015 12:46
URI: http://repozitorij.fsb.hr/id/eprint/2892

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year

Nema podataka za dohvacanje citata