Doprinos istraživanju graničnih uvjeta brušenja

Ciglar, Damir (1999) Doprinos istraživanju graničnih uvjeta brušenja. = Doctoral thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Cebalo, Roko.

Full text not available from this repository.

Abstract (Croatian)

Težnja ka sve većoj proizvodnosti postupka brušenja, neželjeno može dovesti do prekoračenja graničnih uvjeta brušenja i neispravnog brušenja. Kao posljedica javljaju se pogreške brušenja u površinskom sloju brušene površine. U radu je istraživana ovisnost intenziteta spaljivanja brušene površine i ostalih pogrešaka brušenja o vrijednostima reduciranog učina brušenja, Qbr , odnosno proizvodnosti. Intenzitet spaljivanja brušene površine određivan je intervalom svjetloće površine, koji ima donju i gornju granicu izraženu u pixelima, a mjerenja su se provodila na uređaju za analizu slike LECO2001. Rezultati istraživanja su pokazali da kod brušenja s malim vrijednostima Qbr, interval svjetloće ima visoke granične vrijednosti. Povećanjem vrijednosti reduciranog učina brušenja svi uzorci materijala se jače spaljuju, imaju tamniju boju površine i niske granične vrijednosti intervala svjetloće. Pored toga nastaju i ostale pogreške brušenja kao što su promjena tvrdoće i mikrostrukture podpovršinskog sloja brušene površine, pa i toplinske napukline. Time je potvrđena pretpostavka da postoji značajna korelacija izmedu intenziteta spaljivanja brušene površine i ostalih pogrešaka brušenja. Uz navedenu pretpostavku, početak jačeg spaljivanja brušene površine odgovara graničnim uvjetima brušenja i može biti nagovještaj daljnjeg neispravnog brušenja, a vrijednost ostvarenog reduciranog učina brušenja predstavlja granični reducirani učin brušenja kod kojeg je kvaliteta brušene površine jos zadovoljavajuća. U radu se preporuča da se kao parametar za odredivanje početka jačeg spaljivanja usvoji granična svjetloća brušene površine, SV9-br , što se u dosadašnjim istraživanjima nije koristilo. Rezultati istraživanja su pokazali da je kod sva četiri izabrana uzorka materijala SV9-br=100 pixela. Prema tome, ako se brušenjem izabranih uzoraka materijala, uz navedene uvjete brušenja i obrade rezne površine brusa, oštrim brusom i odabranom vrijednošću reduciranog učina brušenja dobije vrijednost donje granice intervala svjetloće SVd ispod vrijednosti SVOr, spaljivanje brušene površine je jače, javljaju se pogreške brušenja, postupak brušenja je neispravan, a vrijednost reduciranog učina brušenja je veća od graničnog reduciranog učina brušenja. U radu je za svaki izabrani uzorak materijala data ovisnost SVd = f(Ns, vo, ap ), na osnovu koje je moguć pravilan izbor vrijednosti tih parametara. Prema vrijednosti SVd i SV9_br=100 pixela, određene su vrijednosti graničnog reduciranog učina brušenja pojedinog brušenog uzorka materijala. U radu je potvrđeno da je nemoguće odrediti jedinstvenu vrijednost graničnog reduciranog učina brušenja, jer ovisi o nizu utjecajnih faktora brusšenja. Daljnja istraživanja su pokazala da vrijednost parametra SV9-br za izabrane uzorke materijale i kod promjenjenih uvjeta brušenja, promjenjenih uvjeta obrade rezne površine brusa ili izbora brusa, može imati vrijednost 100 pixela. Glede toga, granična svjetloća brušene površine SVor , pogodan je parametar za odredivanje vrijednosti graničnog reduciranog učina brušenja i brusivosti uzoraka materijala, jer materijal uzorka koji ima veću vrijednost graničnog reduciranog učina brušenja ima veću brusivost. Rezultati istraživanja su također pokazali da bi se ovakav način određivanja graničnih uvjeta brušenja, pomoću intenziteta spaljivanja površine, mogao koristiti i kao metoda za nadzor i dijagnostiku procesa brušenja.

Abstract

Tendency towards bigger production of grinding process can undesirably lead to exceeding of limited grinding conditions and incorrect grinding process. The consequences are grinding defects in the subsurface layer. The work investigate dependence of burn intensity and other grinding defects on reduced removal rate value Qbr , which represents productivity. The burn intensity of grinding surface is determined by lightness interval, which has upper and lower boundary expressed in pixels, and measuring were done by Image Analysis System LECO2001. The results have shown that the grinding process with low values of reduced removal rates leads to high lightness interval. By increasing of reduced removal rate values all samples have greater burn intensity, darker colour of surface and the lightness interval is lower. Besides that, the other grinding defects as changes in hardness and microstructure and also presence of microcracks occur at the grinding surface. These confirmed the presumption that there is a significant correlation between begining of stronger burning and other grinding defects. According to mentioned presumption, the begining of stronger burning estimates limited grinding conditions. The achieved value of reduced grinding removal rate represents the reduced marginal material removal rate where the quality of grinding surface is still correct. The begining of stronger burning can also be a sign of further incorrect grinding. The work recomends that begining of stronger burning should be determined by parameter named critical grinding surface lightness, SV9.br , which hasn't been used untill now. Research has shown that value of critical grinding surface lightness for all four chosen workpiece materials is SVor=100 pixels. Consequently, in the grinding under the certain grinding and dressing parameters with a sharp grinding wheel and chosen value of reduced removal rate, lower boundary of surface lightness interval SVd is below value SVg-br, the surface burning intensity is stronger, grinding defects occur on ground surface and the grinding process is incorrect. The reduced removal rate is higher than reduced marginal material removal rate. Functional dependence SVd = f(NS, vo, ap ) is determined for each chosen workpiece material, and that formula make it possible to chouee correctly that grinding parameters. According to value SVd and SVor , the value of reduced marginal material removal rate for each workpiece material is determined. It is impossible to determined unique value of reduced marginal material removal rate, because it depends on lots of grinding parameters. The results of further research have shown that the value of SV9-br, for chosen workpiece materials, with change of grinding and dressing conditions or used grinding wheel,. have the same value 100 pixels. The conclusion is that SV¢br is suitable parameter for determining the reduced marginal material removal rate and grindability of chosen samples, because workpiece material which has higher value of reduced marginal material removal rate has higher grindability. This method of determing limited grinding conditions with burn intensity, could be also used for the monitoring of grinding process.

Item Type: Thesis (Doctoral thesis)
Uncontrolled Keywords: brušenje; proizvodnost; intenzitet spaljivanja; svjetloća površine; granična svjetloća brušene površine
Divisions: 1200 Department of Technology
1200 Department of Technology > 1230 Chair of Machine Tools
Date Deposited: 22 Sep 2014 18:00
Last Modified: 16 Oct 2015 13:19
URI: http://repozitorij.fsb.hr/id/eprint/32

Actions (login required)

View Item View Item

Nema podataka za dohvacanje citata