Primjena metoda Vitkog menadžmenta i Šest Sigme

Petrovečki, Damir (2015) Primjena metoda Vitkog menadžmenta i Šest Sigme. = Application the Lean menagement and Six Sigma methods. Professional thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Štefanić, Nedeljko.

[img]
Preview
Text
Petrovečki_2015_zavrsni_PDSS.pdf - Published Version Jezik dokumenta:Croatian

Download (2MB) | Preview

Abstract (Croatian)

Mnoge organizacije kombiniraju vitke principe i Šest Sigma grupe alata, poznato kao Vitki Šest Sigma pristup, gdje se koncepti Šest Sigme i vitkog načina razmišljanja koriste u svim sektorima organizacije, koji uključuju procese u proizvodnji, energetici i održavanju, uslužnim djelatnostima itd. s osnovnim ciljem provođenja poboljšanja koje uključuju optimizaciju operative, financijsku održivost, zadovoljstvo kupca, infrastrukturnu stabilnost i operativnu elastičnost. Farmaceutska industrija je visoko regulirana i visoko profitabilna djelatnost, koja nije sklona mijenjati / poboljšavati procese koji se čine da daju zadovoljavajuće rezultate. No, isto tako, nije imuna na izazove u vidu konstantne potrebe za smanjivanjem troškova poslovanja koje su izazvane volatilnošču tržišta, gdje se javlja sve niža razina profita što tjera i farmaceutsku industriju da implementira metodologije poput Vitke proizvodnje i Šest Sigme, kako bi ostali konkurentni i zadržali što višu razinu profita, koje se ostvaruju putem povećanja produktivnost, brzine i fleksibilnost. Troškovi energije čine sve značajniji dio ukupnih troškova poslovanja, koji direktno opterećuju prodajne cijene samih finalnih proizvoda, te predstavljaju jedan od glavnih kandidata za optimizaciju. Svako poduzeće koje je u tržišnoj utakmici mora nužno uspostaviti sustav upravljanja troškovima, mjerenja relativne učinkovitosti potrošnje energije u pojedinim procesima, te trajno utjecati na troškove energetike. Smanjivanje potrošnje energije i ostvarivanje povećane energetske učinkovitosti je dokazana strategija za rezanje i kontroliranje troškova uz dobar povrat uloženog. Cilj ovoga rada jest pokazati primjer primjene metodologije i alata Šest Sigme i Vitkog menadžmenta na primjeru optimizacije dijela sustava energetike, kao jednog od potpornog procesa proizvodnji farmaceutskih proizvoda. U uvodnom dijelu rada ukratko su objašnjene osnove metodologije Šest Sigme i vitkog načina razmišljanja, na čijim je osnovama prikazan pristup rješavanja tipičnog problema vezan uz energetski sustav. Sustav za upravljanje energijom postavlja smjer i ciljeve optimizacije, dok primjena vitkih principa i Šest Sigma pružaju tehnike kako ostvariti poboljšanja i željeni rezultat. Ove metode stvaraju kulturu kontinuiranog poboljšavanja, osnaživanje zaposlenika i minimizaciju gubitaka (otpada) s osnovnim ciljem identificiranju izvora gubitaka i neefikasnosti, te određivanju korijenskog uzroka problema. Osim navedenih metodologija ukratko su navedene osnove principa modeliranja i simulacija, te je prezentiran programski alat SigmaFlow koji je korišten u radu. U nastavku rada, nakon prezentacije tipičnog procesa u farmaceutskoj industriji, prikazan je primjer primjene standardiziranog pristupa rješavanja problema optimizacije kroz DMADV pristup (eng. Define Measure Analyze Design Verify) koji može poslužiti kao svojevrsna "kuharica" kako pristupiti problematici optimizacije, kada je nužno bitno izmijeniti predmetni proces. Od strane vitkog načina razmišljanja imamo fokus na utvrđivanju svih izvora neefikasnosti procesa, iz kojih se i nominiraju "kandidati" za optimizaciju, dok nam metodologija Šest Sigma daje fokus na potrebe kupca i daje sustavan pristup vođenja projekata na jasan i strukturiran – fazni način. Osnovna prednost koja se ostvaruje primjenom vitkog načina razmišljanja dolazi iz temeljito drugačijeg pristupa, to jest iz načina na koji se vodi i upravlja postrojenjima. Manji dio tih prednosti može se pripisati dodatnoj automatizaciji, bržoj opremi ili sofisticiranijem IT-u, no osnovno što čini razliku jest to - kako efikasno se oprema i ljudi koriste za povećanje ukupne efikasnost i smanjenje vremena koje ne donosi vrijednost. Kao posljedica, kapitalne investicije imaju manji utjecaj na ostvarenje nego što se to može postići ulaganjem u vrijeme koje ulažemo za rješavanje problema i obučavanje operatera da primjenjuju nove standarde i alate.

Abstract

Many organizations combine the Lean and Six Sigma tools, known as the Lean Six Sigma approach, where the concepts of Six Sigma and Lean are used in all sectors of the organization which includes processes in production, energy, maintenance, services etc. with the main purpose of improving operative optimization, financial sustainability, customer satisfaction, infrastructural stability and operative flexibility. The pharmaceutical industry is highly regulated and profitable, reluctant to meddle with production processes that appear to be performing acceptably. Nevertheless, it is not immune to challenges in the aspect of a constant need for reducing business costs, driven by market volatility, where the profit level is decreasing forcing the pharmaceutical industry to implement methodologies such as Lean and Six Sigma to ensure competitiveness and to keep the level of profit as high as possible. This can be achieved by increasing productivity, speed and flexibility. Energy costs make a significant component in the overall operating cost which is a burden to the final product end price and by which is a main candidate for optimization. Every company which competes in the open market has to implement a cost management system, measurements of relative efficiency of energy consumption for each process and to permanently affect energy costs. Reducing the cost of energy and achieving a higher level of energy efficiency is a proven strategy to cut and control costs with a good return of investment. Purpose of this paper is to show an example of the implementation of the methodology and tools of Six Sigma and Lean management on the case of optimizing part of the energy system as one of the support processes in the production of pharmaceutical products. In the introduction, the theoretical approach of Lean and Six Sigma is defined on which the approach to solve a typical problem related to an energy system is shown. Energy management system gives the direction and objective of optimization while the methodology Lean and Six Sigma offer techniques on how to gain improvements and get the aimed result. These methods make the culture of continuous improvements, empowerment of the employees and waste minimization with the main purpose of identifying waste and inefficiency sources and to find out the root cause of the problem. Besides the mentioned methodology the basic principles of modeling and simulation are mentioned in short and the SigmaFlow software package which is used in this paper is presented. After presenting the typical process in the pharmaceutical industry, an example of the application of a standardized approach to solving optimization problems through the DMADV approach (Define Measure Analyze Design Verify) is shown which can serve as a figurative “cookbook” on how to approach the issue of optimization and when it is necessary to significantly alter the process. From the side of Lean the focus is on establishing all the inefficiency sources of the process, form which the “candidates” for optimization are nominated, while the Six Sigma methodology gives us a focus on the needs of the client and a methodical approach to lead a project in a clear and structured way. A main advantage that we can get from implementing a Lean way of thinking comes from different attitudes towards operating and managing the equipment. Little of performance advantage can be attributed to automation, faster equipment or more sophisticated IT. The key differentiator is how effectively assets and people are deployed to increase OEE and reduce non-value-added time. Consequently, capital investments have less impact than time spent tackling waste, and training operators to apply new standards and tools.

Item Type: Thesis (Professional thesis)
Uncontrolled Keywords: Vitki menadžment, Šest Sigma, DMADV, optimizacija
Keywords (Croatian): Lean, Six Sigma, DMADV, Optimization
Subjects: TECHNICAL SCIENCE > Mechanical Engineering
Divisions: 700 Department of Industrial Engineering > 720 Chair of Production Control
Date Deposited: 17 Mar 2015 15:05
Last Modified: 16 Oct 2015 12:42
URI: http://repozitorij.fsb.hr/id/eprint/3340

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year

Nema podataka za dohvacanje citata