Mjerne nesigurnosti rezuzltata mjerenja odstupanja od oblika i položaja

Baršić, Zdravko (1999) Mjerne nesigurnosti rezuzltata mjerenja odstupanja od oblika i položaja. = Uncertainties of out of form and position measurement results. Scientific master's thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Mudronja, Vedran.

Full text not available from this repository.

Abstract (Croatian)

U radu je teorijski i eksperimentalno obrađena problematika vezana uz ispitivanje odstupanja od oblika i položaja geometrijskih značajki. Pažnja je posvećena istraživanju mjerenja navedenih odstupanja primjenom trokoordinatnog mjernog uređaja (TMU), posebice vezano uz postizive razine nesigumosti mjernih rezultata i primjenjivosti istih obzirom na zahtjeve modeme proizvodnje. Glede mogućnosti mjerenja odstupanja od oblika i položaja moglo bi se reći da je TMU gotovo stvoren za to namjenu, no pitanje je kolika je mjema nesigurnost ostvarivih rezultata mjerenja. Polazna točka u proračunu mjeme nesigumosti je definiranje matematičkog modela kojim se opisuje mjerena veličina. Kod TMU taj zadatak praktički je neizvediv obzirom na brojnost i složenost djelovanja faktora koji utječu na rezultat mjerenja a time i na njegovu nesigurnost. Stoga je u radu razrađen model proračuna i procjene mjerne nesigumosti koji se uz rezultate mjerenja TMU temelji na rezultatima dobivenim referentnim klasičnim mjernim metodama ili mjerenjem etalona. Eksperimentalnim dijelom rada obuhvaćeno je mjerenje pravocrtnosti, ravnosti, kružnosti, cilindričnosti, kutnosti i okomitosti, to promjera i kutova. S obzirom na ostvarene rezultate eksperimenata, može se istači da je preciznost rezultata mjerenja TMU manja u odnosu na rezultate primijenjenih klasičnih mjernih metoda. Unatoč tome, pojedina odstupanja od oblika i položaja, prvenstveno ona koja se temelje na linearnim geometrijskim formama, mogu se na TMU mjeriti na gotovo istim razinama mjernih nesigurnosti kao kod konvencionalnih mjernih metoda.

Abstract

The problems connected with the inquiry of geometrical features form and position deviations were treated theoretically and experimentally in this work. Special attention was paid in measurement of these deviations by using co-ordinate measuring machine (CMM), especially considering reachable levels of measuring uncertainties of measurement results and their applicability regarding demands of modern production. Regarding possibilities of form and position deviations measurement, it could be said that CMM is almost made for this purpose, but the question is what is the uncertainty of achievable measurement result. Starting point in calculation of measurement uncertainty is definition of mathematical model which describes measured quantity. With CMM, this task is practically impossible to do, considering wide range of influencing factors on CMM measuring results and complexity of their acting. So, the model of calculation and estimation of measurement uncertainty based on CMM measurement results and results of more accurate classical measuring methods or by measuring Standards was elaborated in this work. Experimental part of the work contain measurements of straightness, flatness, roundness, cylindricity, angularity, perpendicularity, and also diameter and angle measurements. Concerning results of carried out experiments, it can be pointed out that precision of CMM measuring results is lower comparing results of applied classical measuring methods. Anyhow, certain form and position deviations, in first line those based on linear geometric forms, can be measured on CMM with approximately same levels of measuring uncertainties as conventional measuring methods.

Item Type: Thesis (Scientific master's thesis)
Uncontrolled Keywords: mjerna nesigurnost; odstupanja od oblika i položaja; trokoordinatni mjerni uređaji; točnost; preciznost
Divisions: 800 Department of Quality > 810 Chair of Precise Measurement and Quality
Date Deposited: 22 Sep 2014 18:00
Last Modified: 16 Oct 2015 13:19
URI: http://repozitorij.fsb.hr/id/eprint/48

Actions (login required)

View Item View Item

Nema podataka za dohvacanje citata