Doprinos organizaciji sustava kvalitete

Markić, Ante (1998) Doprinos organizaciji sustava kvalitete. = Contribution organization of quality system. Scientific master's thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Oluić, Čedomir.

Full text not available from this repository.

Abstract (Croatian)

Definiranjem kvalitete kao prioriteta u poslovnoj strategiji stvara se mogućnost povećanja konkurentne sposobnosti svakog poduzeća i njegova opstanka na tržistu. Da bi se to ostvarilo potrebno je na određene uvjete i promjene organizacijski odgovoriti, posebno u angažiranju ljudskog čimbenika. U ovom radu polazi se od sadržaja niza međunarodnih normi ISO 9000 i suvremenih spoznaja iz teorije organizacije, kao osnovama za doprinos organizaciji sustava kvalitete. Nakon uvoda u rad i istraživanje, u poglavlju 2.0. dato je sažeto određenje kvalitete, sustava kvalitete, organizacije i opisa bitnijih trendova. U istom poglavlju, analiziran je i predložen jedan model za uvođenje mjera zaštite okoliša, te dat prikaz o Definiranjem kvalitete kao prioriteta u poslovnoj strategiji stvara se mogućnost povećanja konkurentne sposobnosti svakog poduzeća i njegova opstanka na tržistu. Da bi se to ostvarilo potrebno je na određene uvjete i promjene organizacijski odgovoriti, posebno u angažiranju ljudskog čimbenika. U ovom radu polazi se od sadržaja niza međunarodnih normi ISO 9000 i suvremenih spoznaja iz teorije organizacije, kao osnovama za doprinos organizaciji sustava kvalitete. Nakon uvoda u rad i istraživanje, u poglavlju 2.0. dato je sažeto određenje kvalitete, sustava kvalitete, organizacije i opisa bitnijih trendova. U istom poglavlju, analiziran je i predložen jedan model za uvođenje mjera zaštite okoliša, te dat prikaz o značaju i primjeni reinženjeringa u organizaciji sustava kvalitete. U poglavlju 3.0. je analiza funkcija bitnih za sustav kvalitete. Ovdje se posebno ističe značaj sustava kvalitete kao funkcije ""presjeka"", koja znaci da se cjelokupni problem kvalitete uspješno rješava aktiviranjem svih poslovnih funkcija. U analizi funkcioniranja sustava kvalitete, poglavlje 4.0., razmatrani su čimbenici uspješnosti, a u poglavlju 5.0. prikazano je istraživanje načina poboljšanja sustava kvalitete i organizacijski aspekt sustava kvalitete. Od rezultata u dijelu istraživanja treba spomenuti da najveći značaj za uspjeh sustava kvalitete imaju: cilj: orijentacija na kupce; pojedinačni motivi: place, premije i nagrade za rad; te skupni motiv: odgovornost za kvalitetu. Analiza organizacijskog aspekta sustava kvalitete rezultira konkretnim prijedlozima rješenja vezanih uz dokumentaciju i provedbu zahtjeva normi ISO 9000. Na kraju su navedeni opći zaključci i sažeti osvrt na cjelokupni rad."

Abstract

Quality definicion like priority in business strategy make the posibility enlargement concrete ability everyone enterprise and his existence on the market. To be passiby to realize necessary is that certain conditions and for chenges answered organizly, specially in engage of human factors. In this labour we start from contents of norm ISO 9000 and modern cognitions from organization theory like basis for contribution organization of guality system. After introductions of labour and research, in the chapter 2.0. is give the summary guality determine, guality system, organization and description importants way. In the chapter, analys is one model for measure for protection of environment, and presentation and applications of reeingineeringin organization of guality system. In chapter 3.0. is analysis of founctions importante for guality system. In total problems of guality system, sold problems is activate all business founctions. In analys and research of guality system, chapter 4.0., analizy factors of successful, and in chapter 5.0. present the way of research impovement of guality system and organization aspects of guality system From the result in the part of researching need to be mentioned that most importante character for succes of guality system have: purpose: concentrate on buyer, individual reason: salary,reward for work, group reason : responsible for a quality. Analys of aspects in organization of guality system made the result whit concrete contributions and solution for documentations and realization of standard ISO 9000. General conclusion and total review is on the end.

Item Type: Thesis (Scientific master's thesis)
Uncontrolled Keywords: kvaliteta; sustav kvalitete; organizacija; ciljevi kvalitete; motivi kvalitete
Divisions: 700 Department of Industrial Engineering > 710 Chair of Production Design
Date Deposited: 22 Sep 2014 18:00
Last Modified: 16 Oct 2015 13:20
URI: http://repozitorij.fsb.hr/id/eprint/62

Actions (login required)

View Item View Item

Nema podataka za dohvacanje citata