Modificirana metoda zamrzavanja deformacija gama zračenjem

Kodvanj, Janoš (1999) Modificirana metoda zamrzavanja deformacija gama zračenjem. = Doctoral thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Jecić, Stjepan.

Full text not available from this repository.

Abstract (Croatian)

U ovoj disertaciji razvijen je i opisan novi postupak zamrzavanja deformacija gama zračenjem za analizu prostornih stanja naprezanja. Metoda se zasniva na novim polimernim materijalima koji otvrdnjavaju zračenjem, tako da je priprava modela kao i zamrzavanje fotoelasticnog efekta gama zracenjem. Za razliku od konvencionalnih, zračenjem otvrdnjavajući materijali se za zamrzavanje koriste u djelomično polimeriziranom (umreženom) stanju. Model pripravljen iz takvog materijala dodatno se zraci pod opterećenjem do potpune umreženosti, uz paralelno zamrzavanje nastalih deformacija i uz njih vezanog optičkog efekta. Djelomična predumreženost zbog većeg broja reaktivnih dvostrukih veza znatno povećava radijacijsku osjetljivost materijala i osigurava zamrzavanje dostatnog optičkog efekta za pouzdanu analizu. Ovakva priprava modelskog materijala moze se primijeniti i kod konvencionalnog araldita B otvrdnutog s anhidridom malvinske kiseline toplinskim postupkom, sto potvrđuju i provedeni eksperimenti. Ispitivanje pogodnosti materijala s različitom kemijskom strukturom za uporabu u radijacijskoj fotoelasticimetriji ispitano je na nizu uzoraka. Zbog velikog broja materijala, u prvom koraku je baždarenjem na diskovima za dvije odabrane granične vrijednosti doze predumrežavanja određena fotoelastična konstanta kao funkcija vremena. Za materijale s najvećom optičkom osjetljivošću i najmanjim puzanjem ispitana je osjetljivost na gama zračenje. Optimiranje doze zračenja i brzine doze zračenja koji neposredno utječu na svojstva materijala, veličinu zamrznutog optičkog efekta i smanjenje optičkog puzanja, provedeno je za dva materijala s najboljim optičkim, mehaničkim i radijacijskim svojstvima. Veća radijacijska osjetljivost djelomično umreženih materijala i zamrzavanje dostatnog efekta malim dozama zračenja naspram konvencionalnih materijala, cine ovu modificiranu metodu zamrzavanja deformacija prikladnom za rješavanje posebnih problema mehanike, sto potvrđuju i primjeri prikazani u ovom radu.

Abstract

In this dissertation a new procedure in deformation fixation by gamma radiation for the analysis of physical stress conditions has been developed and presented. The method is based on the new polymeric materials that harden by radiation, so that both the preparation of the model and the fixation of the photoelastic effect are done by gamma radiation. Unlike conventional materials, the radiation hardened ones are used for fixation in partly polymerised (cured) condition. The model prepared from such a material is additionally radiated under load to full cured condition with parallel fixation of the occurred deformations and the related optical effect. Partly cured condition due to a greater number of reactive double bonds substantially increases the radiation sensitivity of the material and insures fixation of sufficient optical effect for reliable analysis. Such preparation of the model material can be applied also in conventional araldite B hardened with maleic acid anhydride by thermal treatment, proven by the experiments. The suitability of material with different chemical structure for use in radiation photoelasticimetry was tested on a series of specimens. Due to a great number of materials, the stress-optical constant was determined in the first step by calibration on disks for two selected limit values of the pre-cured dose, as a function of time. For materials with the highest optical sensitivity and lowest creep, the sensitivity to gamma radiation was tested. Optimising of the radiation dose and radiation dose rate which directly influence the properties of materials, the value of the frozen optical effect and reduction of the optical creep, was done for two materials with the best optical, mechanical, and radiation properties. Higher radiation sensitivity of partly cured materials and fixation of the sufficient effect by small doses of radiation, compared to conventional materials, make this modified method of deformation fixation suitable for solving special problems of mechanics, which has been confirmed by examples presented in this work.

Item Type: Thesis (Doctoral thesis)
Uncontrolled Keywords: eksperimentalna analiza naprezanja; fotoelasticimetrija; ionizirajuće zračenje; metoda zamrzavanja; polimerni materijal; umrežavanje
Divisions: 200 Department of Engineering Mechanics > 220 Chair of Experimental Mechanics
Date Deposited: 22 Sep 2014 18:00
Last Modified: 16 Oct 2015 13:19
URI: http://repozitorij.fsb.hr/id/eprint/76

Actions (login required)

View Item View Item

Nema podataka za dohvacanje citata