Međuslojna čvrstoća polimernih kompozita

Husić, Šuhreta (1999) Međuslojna čvrstoća polimernih kompozita. = Interlaminar Shear Strength of Polymer Composites. Doctoral thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Indof, Janez.

Full text not available from this repository.

Abstract (Croatian)

Istraživana je međuslojna smična čvrstoća poliesterskih laminata različite debljine i sastava (vrste i udjela staklenog vlakna) koji imaju široku primjenu u konstrukcijama. Ispitivanja su provedena pomoću metode kratke grede, metode savijanja na tri točke uz variranje razmaka između oslonaca i Iosipescu metode. Pokazano je da metoda i uvjeti ispitivanja mogu znatno utjecati na rezultate pri određivanju međuslojne čvrstoće i pojavne oblike oštećivanja poliesterskih laminata. Navedeni su i kritički razmotreni svi relevantni faktori koji utječu na međuslojnu smičnu čvrstoću poliesterskih laminata, a to su: vrsta i udio staklenog vlakna, omjer razmaka između oslonaca i debljine epruvete, djelovanje medija (destilirana voda), stanje na graničnoj površini vlakno-matrica i u međusloju i način izrade laminata. Granične površine vlakno-matrica i međuslojevi imaju odlučujuću ulogu pri definiranju međuslojne smične čvrstoće i ostalih svojstava poliesterskih laminata. U svrhu praćenja promjena na graničnoj površini vlakno-matrica i u međusloju provedena je makroskopska i mikroskopska analiza prijelomnih površina ispitivanih poliesterskih laminata pomoću analizatora slike i polarizacijskog mikroskopa. Temeljem tih spoznaja, te analizom i ocjenom rezultata istraživanja omogućeno je donošenje nekih smjernica za postupanje pri ispitivanju meduslojne smične čvrstoće, te praćenje početka i tijeka oštećivanja poliesterskih laminata. Za određivanje međuslojne smične čvrstoće najprikladnija je modificirana metoda savijanjem na tri točke s vrlo malim razmakom između oslonaca, tzv. metoda kratke grede, obzirom na jednostavnost izvođenja u praksi i korištenje dobivenih rezultata za procjenu stanja na graničnoj površini vlakno-matrica i u međusloju poliesterskih laminata. Prikladnost metode procijenjena je na temelju vjerojatnosti i pouzdanosti otkrivanja i analize oblika oštećivanja ispitivanih poliesterskih laminata. Provedena istraživanja mehaničkih svojstava, a posebice međuslojne smične čvrstoće, te makroskopska i mikroskopska analiza prijelomnih površina epruveta upotpunjuju spoznaje o promjenama koje se dešavaju na graničnoj površini vlakno-matrica i u međusloju poliesterskih laminata i doprinose boljem razumijevanju i predviđanju ponašanja tih materijala u uvjetima djelovanja mehaničkog opterećenja i pojave loma.

Abstract

Interlaminar shear strength of polyester laminates of different thickness and different composition with respect to the types and fraction of glass fibres has been examined. Researches have been carried out by means of three methods: a short beam method, a three point bending method with a variable loading span, and the Iosipescu method. It has been shown that the applied methods and research conditions can significantly affect the achieved results in determining the interlaminar strength and visible failure modes of polyester laminates. All the relevant factors influencing the interlaminar shear strength of polyester laminates are stated as follows: type and fraction of glass fibre in the polyester laminate, span-to-thickness ratio, influence of the medium (distilled water), the fibre-matrix interface as well as the interphasis, and the mode of the laminate manufacturing. The fibre/matrix interfaces and interphases play a decisive role in defining the interlaminar shear strength and other properties of polyester laminates. Macroscopic and microscopic analyses of the fracture surfaces of the tested polyester laminates have been carried out by means of an image analyser and a polarized light microscope in order to record changes in the fibre-matrix interface and in the interphases. By means of analysis and by evaluating the research results some possibilities are given for carrying out direction in the examination the interlaminar shear strength as well as for recording the beginning of polyester laminate failure and its development. Modified three point bending method with a very small span between supports, so called short beam method, is the most appropriate method for determining interlaminar shear strength as it is simple to use and thus achieved results can be used for estimating the state of the polyester laminate fibre/matrix interface and interphasis.The method applicability has been estimated on the basis of probability and reliability of detection and analysis of the tested polyester laminate failure modes. The research of mechanical properties, of the interlaminar shear strength in particular, and macroscopic and microscopic analyses of fracture surfaces of samples contribute to deeper knowledge about the changes taking place on the fibre/matrix interface and in the interphasis of polyester laminates. They also contribute to a better understanding and prediction of the behaviour of these materials in conditions of mechanical loading and fracture occurrence.

Item Type: Thesis (Doctoral thesis)
Uncontrolled Keywords: međuslojna smična čvrstoća; višeslojni polimerni kompoziti; poliesterski laminati; staklena vlakna; granična površina vlaknomatrica; međusloj; metode ispitivanja; metoda kratke grede; analiza oblika oštećiva
Keywords (Croatian): interlaminar shear strength; multilayer polymer composites; polyester laminates; glass fibers; fiber-matrix interface; interphase; testing methods; short beam shear test; failure modes analysis
Divisions: 1000 Department of Materials
Date Deposited: 22 Sep 2014 18:00
Last Modified: 16 Oct 2015 13:19
URI: http://repozitorij.fsb.hr/id/eprint/79

Actions (login required)

View Item View Item

Nema podataka za dohvacanje citata