Metodologija konceptualnog projektiranja plutajuće plinske termoelektrane

Gospić, Ivan (1999) Metodologija konceptualnog projektiranja plutajuće plinske termoelektrane. = Scientific master's thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Parat, Želimir.

Full text not available from this repository.

Abstract (Croatian)

U ovom radu određena je metodologija konceptualnog projektiranja plutajuće plinske termoelektrane koja zbog složenosti pripadajuće problematike sadri nekoliko metoda za definiranje karakterističnih projektnih parametara na određenim razinama projektne procedure. Stoga je najprije definirana metoda za određivanje glavnih parametara pučinskog integralnog industrijskog sustava kojeg u osnovi cine: pučinski sustav naftno-plinskog polja, pučinski elektro-energetski sustav, te pučinski (podmorski), prijenosni sustav. Na ovoj razini razmatranja sagledani su svi utjecajni faktori za kreiranje pučinskog integralnog industrijskog sustava, te je konstatirano da je za realizaciju istog potrebno uposliti odgovarajuće profilirane stručnjake iz raznih područja kao što su primjerice: geolozi, petrolozi, strojari, elektrotehničari, brodograditelji, brodostrojari i ekonomisti. Rezultat ove razine razmatranja, odnosno za nju predložene metode su definirani glavni parametri planiranog složenog pučinskog sustava, koji predstavljaju osnovu pri izradi prikladnih metoda za daljnju razradu konstruirajućih sustava. Zbog složenosti problematike u okviru ove razine razmatranja pristupilo se samo daljnjoj razradi pučinskog elektro-energetskog sustava, odnosno određivanju prikladnih metoda za njegovo projektiranje, uz pretpostavku da se radi o općem slučaju, koji je karakteriziran prisutnošću općeg marginalnog naftno-plinskog polja, općih pučinskih uvjeta (radno područje), te općeg pripadajućeg kopnenog elektro¬energetskog sustava. Tako je za opće uvjete najprije određena metoda za odabir najpovoljnije vrste energetskog postrojenja, koja omogućuje u početnoj fazi razvoja konceptualnog projekta procjenu prikladnog energetskog postrojenja Nadalje se pristupilo određivanju metode za odabir glavnih energetskih modula procijenjenog postrojenja, pri čemu ista omogućuje da se osim definiranja glavnih energetskih modula odredi najprikladniju vrstu energetskog postrojenja u graničnim slučajevima (granične snage pri izbori između jednostavnog iii kombiniranog energetskog postrojenja). Glavni rezultati ove metode su karakteristični parametri energetskih modula odabrane vrste energetskog postrojenja, posebice sa stanovišta njihove instalacije na pučinskom objektu, od kojih su najznačajniji: potrebni instalacijski prostor i masa, te odgovarajuće funkcijske sheme i prikladni dispozicijski nacrti. Nakon definiranja energetskog postrojenja pristupilo se određivanju metode za izradu konceptualnog projekta procijenjenog prikladnog tipa pomorskog objekta. U tom smislu prezentirana je prikladna metoda koja je primjenjiva za sve vrste odgovarajućih pučinskih objekata, te je nadalje definirana metoda za izradu konceptualnog projekta poluuronjive platforme odnosno sumarno sa navedenim u prethodnim točkama metoda za izradu konceptualnog projekta plutajuće plinske termoelektrane, Na kraju je oslanjajući se na pridobive podatke o plinskim poljima u Jadranu prezentirana primjena definiranih metoda za izradu konceptualnog projekta plutajuće plinske termoelektrane.

Abstract

This paper defines the methodology of conceptual design of the floating gas thermoelectric power plant which, due to the complexity of related problematic contains several methods for defining characteristic design parameters at certain levels of design procedure. Therefore, the method has first been defined for determining the main parameters of offshore system of oil-gas field, offshore electric power system and offshore (submarine) electric power transmission system. At this level, all the influencing factors for creating the offshore integral industrial system have been considered, and it was determined that adequately skilled proffessionals in various fields have to be engaged in its realisation, such as: geologists, petrology experts, mechanical engineers, electrical engineers, naval architects, marine engineers and economists. As result of this level of considiration, i.e. for the suggested method, the main parameters of the planned complex offshore system have been defined, which represent the basis of adequate methods for further development of constituting systems. Because of the complexity of the problematic, as part of this level of consideration, only the offshore electric-power system has been further developed, i.e. adequate methods for its realisation have been developed, regarding the general case characterised by the presence of the general marginal oil-gas field, general offshore conditions (operating area), and general related electric power system on land. For the general conditions, first the method has been defined to select the most suitable type of power generating plant, which allows assessment of adequate power generating plant in the initial stage of conceptual design development. Further, the method was defined so as to select the main power generating modules of the assessed plant, making it possible, apart from1 defining the main power generating modules, also to determine the most adequate type of power generating plant in limiting cases (limiting power in selection between a simple or combined power generating plant). The main results of this method are the characteristics parameters of power generating modules of the selected power generating plant type, especially regarding their installation at the offshore object, the most important being: the necessary installation space and mass, as well as the adequate function schemes and the appropriate disposition plants. Based on the defined power generating plant, the conditions were acquired for defining the method for the development of the conceptual design of the estimated appropriate type of marine object. Thus, the appropriate method has been presented, which is applicable to all types of related offshore objects, and the method has been further defined for the development of the conceptual project of a semi-submersible platform, i.e. in addition to the previously mentioned, the method for developing a conceptual design of a floating gas thermoelectric power plant. Finally, based on the obtainable data on gas fields in the Adriatic, the application of the defined methods has been presented for the development of the conceptual design of a floating gas thermoelectric power plant.

Item Type: Thesis (Scientific master's thesis)
Uncontrolled Keywords: naftno-plinski sustav; pučinski elektroenergetski sustav; proizvodni energetski blokovi; prijenosni energetski blokovi; podmorski prijenosni sustav; poluuronjiva platforma
Divisions: 600 Department of Naval Engineering and Marine Technology
Date Deposited: 22 Sep 2014 18:00
Last Modified: 16 Oct 2015 13:19
URI: http://repozitorij.fsb.hr/id/eprint/81

Actions (login required)

View Item View Item

Nema podataka za dohvacanje citata