Model upravljanja proizvodnjom integriranjem vitkoga i zelenoga menadžmenta

Hegedić, Miro (2017) Model upravljanja proizvodnjom integriranjem vitkoga i zelenoga menadžmenta. = Model of manufacturing management integrating lean and green management. Doctoral thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Štefanić, Nedeljko.

[img]
Preview
Text
Hegedić_phd_2017.pdf - Published Version Jezik dokumenta:Croatian

Download (7MB) | Preview

Abstract (Croatian)

Poduzeća danas koriste različite pristupe kod unaprjeđenja upravljanja proizvodnjom, kako bi poboljšali svoje poslovanje i smanjili svoj utjecaj na okoliš. Zbog velikog broja mogućih pristupa, menadžmentu je teško odlučiti koji će od njih koristiti. Od svih pristupa koji za cilj imaju povećanje efikasnosti najpoznatiji je vitki menadžment ili vitka proizvodnja, dok je za pristupe koji imaju za cilj smanjenje utjecaja poslovanja na okoliš zajednički naziv zeleni menadžment ili zelena proizvodnja. Ova dva pristupa u poduzećima najčešće naginju tome da rade kao zasebni sustavi, često se boreći za iste resurse. Stoga se nameće pitanje: „Mogu li se postići dodatni sinergijski učinci ukoliko se ova dva pristupa koriste zajedno?“ Integrirani pristup vitke i zelene proizvodnje koji ima u vidu širi utjecaj kroz cjeloživotni ciklus proizvoda i primjenu LCA metode ima potencijal stvoriti takve pozitivne sinergijske učinke, istovremeno djelujući na povećanje efikasnosti i smanjenje utjecaja na okoliš. U sklopu doktorskog rada provedena je opsežna analiza dostupne literature iz predmetnog područja, kako bi se utvrdili najučestaliji vitki alati, ekonomski i okolišni pokazatelji uspješnosti, ali isto tako i dobila perspektiva trenutnih istraživanja na području integracije vitke i zelene proizvodnje. Nadalje, detaljno su objašnjeni pojmovi i alati iz vitkog menadžmenta te metode i standardi koji se javljaju unutar zelenog menadžmenta. Kako bi se još jasnije definirala povezanost pristupa vitkog i zelenog menadžmenta, provedeno je istraživanje metodom polustrukturiranog intervjua među poduzećima koja su implementirala vitki menadžment u svoje poslovanje. Rezultati dobiveni analizom literature i provedbe polustrukturiranog intervjua korišteni su kako bi se izradio upitnik pomoću kojeg je ekspertna skupina, koja se sastojala od eksperata iz područja vitkog menadžmenta, ocijenila utjecaj određenih vitkih alata na ekonomske i okolišne pokazatelje uspješnosti. Na temelju rezultata analize odgovora ekspertne skupine, spoznaja dobivenih kroz polustrukturirane intervjue i analizu literature izrađen je novi model upravljanja proizvodnjom integriranjem vitkoga i zelenoga menadžmenta. Model je verificiran kroz simulaciju i korištenje realnih podataka iz poduzeća. U radu je također predložena integracija dobivenog modela s LCA metodom, kako bi se dobila perspektiva životnog ciklusa proizvoda. Na kraju, ovako izrađen model može pomoći poduzećima ostvariti mogućnost poboljšanja poslovanja mjerenog ključnim ekonomskim i okolišnim pokazateljima uspješnosti te pokazateljima utjecaja poslovanja na okoliš kroz cjeloživotni ciklus proizvoda.

Abstract

Nowadays companies use different approaches to improve their manufacturing aiming to enhance their business and decrease environmental impact. Due to the large number of possible approaches, management of company has a difficulty to decide which of them to use. Of all the approaches aimed at increasing the efficiency the most famous is lean management or lean manufacturing, while common name for the approaches aimed at reducing the impact on the environment is green management or green manufacturing. These two approaches in companies usually tend to operate as separate systems often fighting for the same resources. Therefore, the question arises whether positive synergy effect can be achieved if these two approaches are used together. An integrated approach to lean and green manufacturing that takes into account the wider impact through the product life cycle and the application of LCA method could bringing positive synergy effects by at the same time increasing efficiency and reducing environmental impact. As part of the doctoral thesis, a comprehensive review of available literature from the subject area was carried out to determine the most commonly used lean tools, economic and environmental performance indicators, but also to gain a perspective of current research on the integration of lean and green production. In addition, the concepts and tools of lean management are explained in detail, as well as the methods and standards that appear within the green management. In order to further define the linkage between the lean and green management, research was conducted using a method of semi-structured interviews inside of companies that have implemented lean management in their work. The results of the literature review and the execution of a semi-structured interview were used to create a questionnaire by which the expert group, consisting of experts in the field of thin management, assessed the influence of specific lean tools on economic and environmental performance indicators. Based on the results of the expert group's answers analysis, the knowledge gained through the semi-structured interviews and the literature review, a new model of manufacturing management was made by integrating lean and green management. The model is verified through simulation and using real data from the enterprise. The paper also suggests the integration of the new model with the LCA method to achieve a product life cycle perspective. Finally, thus developed model can help businesses realize the ability to improve their performance measured by key economic and environmental performance indicators and environmental performance indicators throughout their whole product lifecycle.

Item Type: Thesis (Doctoral thesis)
Uncontrolled Keywords: vitka proizvodnja; zelena proizvodnja; cjeloživotni ciklus proizvoda; upravljanje proizvodnjom; upravljanje okolišem; ISO 14001; održiva proizvodnja
Keywords (Croatian): lean manufacturing; green manufacturing; product life cycle; manufacturing management; environmental management; ISO 14001; sustainable manufacturing
Subjects: TECHNICAL SCIENCE > Mechanical Engineering
Date Deposited: 10 Nov 2017 13:52
Last Modified: 10 Nov 2017 13:53
URI: http://repozitorij.fsb.hr/id/eprint/8105

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year

Nema podataka za dohvacanje citata